Usługi - 384137-2019

14/08/2019    S156

Belgia-Bruksela: Obniżenie emisyjności transportu morskiego: Badanie techniczne przyszłości indeksu wskaźnika konstrukcyjnego efektywności energetycznej

2019/S 156-384137

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D, Logistics, maritime and Land Transport and Passenger Rights
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Petra Doubkova
E-mail: petra.doubkova@ec.eruopa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/transport/home_en
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5262
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5262
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obniżenie emisyjności transportu morskiego: Badanie techniczne przyszłości indeksu wskaźnika konstrukcyjnego efektywności energetycznej

Numer referencyjny: 2019-539 V1.1
II.1.2)Główny kod CPV
79411000 Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wskaźnik konstrukcyjnej efektywności energetycznej to jeden z kluczowych krótkoterminowych środków, który przyczyni się do osiągnięcia celów strategii dot. gazów cieplarnianych Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Jest to ważny punkt obrad komisji oraz państw członkowskich UE — w swoich wcześniejszych informacjach na ten temat na poziomie międzynarodowym, Komisja wnioskowała o ambitny 4. etap Wskaźnika konstruktywnej efektywności energetycznej, który miałby na celu znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wszystkich nowych statków wchodzących na rynek około roku 2030. Wskaźnik ma również ważny wpływ w zakresie bezpieczeństwa i tym samym jest ściśle związany z priorytetami DG MOVE. Aby przyspieszyć realizację konkretnych środków w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, Komisja ds. ochrony środowiska morskiego podczas swojego 74. posiedzenia zadecydowała by przyspieszyć prace techniczne, które wymagają dogłębnej analizy i oceny ram Wskaźnika, ponieważ marginesy poprawy wydajności stopniowo się zmniejszają. Będzie to wymagało nowych analiz dla większości kategorii statków.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 170 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis zamówienia:

Wskaźnik konstrukcyjnej efektywności energetycznej to jeden z kluczowych krótkoterminowych środków, który przyczyni się do osiągnięcia celów strategii dot. gazów cieplarnianych Międzynarodowej Organizacji Morskiej. To kluczowy instrument na potrzeby dalszego stymulowania długoterminowych usprawnień projektów statków oraz zastosowania innowacyjnych technologii zgodnie z ambicjami wstępnej strategii dot. gazów cieplarnianych Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Jest to ważny punkt obrad komisji oraz państw członkowskich UE — w swoich wcześniejszych informacjach na ten temat na poziomie międzynarodowym, Komisja wnioskowała o ambitny 4. etap Wskaźnika konstruktywnej efektywności energetycznej, który miałby na celu znaczące zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wszystkich nowych statków wchodzących na rynek około roku 2030.

Wskaźnik ma również ważny wpływ w zakresie bezpieczeństwa i tym samym jest ściśle związany z priorytetami DG MOVE.

Aby przyspieszyć realizację konkretnych środków w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, Komisja ds. ochrony środowiska morskiego podczas swojego 74. posiedzenia zadecydowała by przyspieszyć prace techniczne, które wymagają dogłębnej analizy i oceny ram Wskaźnika, ponieważ marginesy poprawy wydajności stopniowo się zmniejszają. Będzie to wymagało nowych analiz dla większości kategorii statków. Tym samym każdy wkład komisji na rzecz tych priorytetowych działań musi być poparty analizą naukową i techniczną. Biorąc pod uwagę szybkość działania Międzynarodowej Organizacji Morskiej (okresowe sprawozdanie grupy korespondencyjnej 75. Komisji ds. ochrony środowiska morskiego oraz ostateczny raport na rzecz 76. posiedzenia tej Komisji w roku 2020), to badanie powinno skutkować wstępnymi wynikami na potrzeby 76. posiedzenia komisji i zostać podsumowane zaraz po nim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 70
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 170 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w dokumentacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

DG MOVE, Rue de Mot 28, Brussels, BELGIA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2019