Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 384137-2019

14/08/2019    S156    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Decarbonizarea transportului maritim: Studiu tehnic privind viitorul indicelui de proiectare a eficienței energetice a navei

2019/S 156-384137

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D, Logistics, maritime and Land Transport and Passenger Rights
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100
Țară: Belgia
Persoană de contact: Petra Doubkova
E-mail: petra.doubkova@ec.eruopa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://ec.europa.eu/transport/home_en

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5262
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5262
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Transport

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Decarbonizarea transportului maritim: Studiu tehnic privind viitorul indicelui de proiectare a eficienței energetice a navei

Număr de referinţă: 2019-539 V1.1
II.1.2)Cod CPV principal
79411000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Indicele de proiectare a eficienței energetice (EEDI) a navei este una dintre măsurile cheie pe termen scurt care vor contribui la realizarea obiectivelor strategiei OMI pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Este prioritar în agenda Comisiei și a statelor membre ale UE - în contribuția sa anterioară cu privire la această problemă la nivel internațional, Comisia a susținut a 4-a fază ambițioasă a EEDI, care ar trebui să vizeze reducerea semnificativă a emisiilor de GES ale tuturor noilor nave care intră pe piață până în jurul anului 2030. EEDI are, de asemenea, implicații importante asupra siguranței și, prin urmare, este strâns legată de prioritățile DG MOVE. Pentru a accelera furnizarea de măsuri concrete de reducere a emisiilor de GES, Comitetul pentru protecția mediului maritim, în cea de-a 74-a sesiune, a decis să avanseze lucrările tehnice, care necesită o analiză aprofundată și revizuirea cadrului EEDI, deoarece marjele pentru îmbunătățirea eficienței energetice se reduc progresiv. Acest lucru va necesita, la rândul său, noi lucrări analitice pentru majoritatea categoriilor de nave.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 170 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Indicele de proiectare a eficienței energetice (EEDI) a navei este una dintre măsurile cheie pe termen scurt care vor contribui la realizarea obiectivelor strategiei OMI pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Este un instrument-cheie pentru stimularea suplimentară a îmbunătățirii pe termen lung a proiectărilor de nave și utilizarea tehnologiilor inovatoare, în conformitate cu nivelurile de ambiții ale strategiei inițiale a OMI privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES). Este prioritar în agenda Comisiei și a statelor membre ale UE - în contribuția sa anterioară cu privire la această problemă la nivel internațional, Comisia a susținut a 4-a fază ambițioasă a EEDI, care ar trebui să vizeze reducerea semnificativă a emisiilor de GES ale tuturor noilor nave care intră pe piață până în jurul anului 2030.

EEDI are, de asemenea, implicații importante asupra siguranței și, prin urmare, este strâns legată de prioritățile DG MOVE.

Pentru a accelera furnizarea de măsuri concrete de reducere a emisiilor de GES, Comitetul pentru protecția mediului maritim, în cea de-a 74-a sesiune, a decis să avanseze lucrările tehnice, care necesită o analiză aprofundată și revizuirea cadrului EEDI, deoarece marjele pentru îmbunătățirea eficienței energetice se reduc progresiv. Acest lucru va necesita, la rândul său, noi lucrări analitice pentru majoritatea categoriilor de nave. Prin urmare, orice altă contribuție a Comisiei la această lucrare cu prioritate înaltă va trebui să se bazeze pe o analiză științifică și tehnică. Având în vedere procesul rapid la OMI (raportul intermediar al grupului de corespondență la MEPC 75 și raportul final către MEPC 76 în 2020), acest studiu ar trebui să aducă rezultate preliminare la MEPC 76 și să fie încheiat la scurt timp după aceea.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 70
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 170 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/10/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/10/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

DG MOVE, Rue de Mot 28, Brussels, BELGIA.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/08/2019