Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 384137-2019

14/08/2019    S156    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Dekarbonizácia lodnej dopravy: technická štúdia o budúcnosti indexu energetickej efektívnosti konštrukčného riešenia lodí

2019/S 156-384137

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D, Logistics, Maritime and Land Transport and Passenger Rights
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Petra Doubkova
E-mail: petra.doubkova@ec.eruopa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/transport/home_en

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5262
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5262
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: doprava

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dekarbonizácia lodnej dopravy: technická štúdia o budúcnosti indexu energetickej efektívnosti konštrukčného riešenia lodí

Referenčné číslo: 2019-539 V1.1
II.1.2)Hlavný kód CPV
79411000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Index energetickej efektívnosti konštrukčného riešenia (Energy Efficiency Design Index – EEDI) je jedným z kľúčových krátkodobých opatrení, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov stratégie organizácie IMO v oblasti skleníkových plynov. Je na poprednom mieste v programe Komisie, ako aj členských štátov EÚ. Komisia sa vo svojich predchádzajúcich príspevkoch k tejto otázke na medzinárodnej úrovni zasadzovala za ambicióznu fázu 4 EEDI, ktorá by sa mala zamerať na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov zo všetkých nových lodí vstupujúcich na trh od roku 2030. EEDI má tiež významný vplyv na bezpečnosť, a preto je úzko spojený s prioritami Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu. S cieľom urýchliť vykonanie konkrétnych opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov sa Výbor pre ochranu morského prostredia na svojom 74. zasadnutí rozhodol pokročiť v technickej práci, čo si vyžaduje hĺbkovú analýzu a revíziu rámca EEDI, pretože rezervy na zvýšenie energetickej účinnosti sa postupne znižujú. Toto si zase vyžiada nové analytické práce pre väčšinu kategórií lodí.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 170 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100
II.2.4)Opis obstarávania:

Index energetickej efektívnosti konštrukčného riešenia (EEDI) je jedným z kľúčových krátkodobých opatrení, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov stratégie organizácie IMO v oblasti skleníkových plynov. Ide o kľúčový nástroj na ďalšie stimulovanie dlhodobého zlepšovania konštrukčných návrhov lodí a využívania inovačných technológií v súlade s úrovňami ambícií pôvodnej stratégie organizácie IMO v oblasti skleníkových plynov. Je na poprednom mieste v programe Komisie, ako aj členských štátov EÚ. Komisia sa vo svojich predchádzajúcich príspevkoch k tejto otázke na medzinárodnej úrovni zasadzovala za ambicióznu fázu 4 EEDI, ktorá by sa mala zamerať na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov zo všetkých nových lodí vstupujúcich na trh od roku 2030.

EEDI má tiež významný vplyv na bezpečnosť, a preto je úzko spojený s prioritami Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu.

S cieľom urýchliť vykonanie konkrétnych opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov sa Výbor pre ochranu morského prostredia na svojom 74. zasadnutí rozhodol pokročiť v technickej práci, čo si vyžaduje hĺbkovú analýzu a revíziu rámca EEDI, pretože rezervy na zvýšenie energetickej účinnosti sa postupne znižujú. Toto si zase vyžiada nové analytické práce pre väčšinu kategórií lodí. Akýkoľvek ďalší príspevok Komisie k tejto práci s vysokou prioritou bude teda musieť byť založený na vedeckej a technickej analýze. Vzhľadom na zrýchlený postup v organizácii IMO (priebežná správa príslušnej skupiny pre 75. zasadnutie výboru MEPC a záverečná správa pre 76. zasadnutie výboru MEPC v roku 2020) by táto štúdia mala priniesť predbežné výsledky pred 76. zasadnutím výboru MEPC a mala by byť dokončená krátko potom.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita navrhovanej metodiky / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 170 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/10/2019
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14/10/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

DG MOVE, Rue de Mot 28, Brussels, BELGICKO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/08/2019