Werken - 384148-2019

14/08/2019    S156

Italië-Asti: Bouwen van afvalstortplaats

2019/S 156-384148

Vooraankondiging

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: G.A.I.A. S.p.A.
Nationaal identificatienummer: 12/2018
Postadres: Via Brofferio 48
Plaats: Asti
NUTS-code: ITC1 Piemonte
Postcode: 14100
Land: Italië
Contactpersoon: Ufficio gare
E-mail: info@legal.gaia.at.it
Telefoon: +39 141355408
Fax: +39 141353849
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gaia.at.it
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.gaia.at.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Società a partecipazione pubblica
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro – Vasca C2 e C3 — CUP: B79G15007380005

Referentienummer: 06/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222110 Bouwen van afvalstortplaats
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

L'appalto ha per oggetto I lavori di l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro mediante la realizzazione di 2 nuovi invasi denominati «Vasca C2» e «Vasca C3», con le caratteristiche tecniche di cui al Capitolato Speciale di Appalto (quest'ultimo sarà fornito in allegato alla lettera di invito agli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura di gara ed in possesso dei requisiti).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 309 250.73 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC17 Asti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cerro Tanaro (AT)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vedi precedente punto II.1.4)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 309 250.73 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Per ulteriori informazioni vedi avviso integrale su www.gaia.at.it

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vedi avviso integrale sul sito www.gaia.at.it

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
31/10/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

L'importo inserito al punto II.2.7 «Durata del contratto di appalto» del presente avviso è indicativo in quanto — come riportato sull'avviso di indagine di mercato:

«Il termine di esecuzione è pari a:

— per la realizzazione della Vasca C2: 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori,

— per la realizzazione della Vasca C3: 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L’avvio della costruzione della vasca C3 avverrà secondo il cronoprogramma concordato con G.A.I.A. S.p.A., entro massimo 12 mesi dall’avvenuto collaudo della vasca C2».

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale Amministrativo Regionale
Postadres: Via Confienza 10
Plaats: Torino
Postcode: 10121
Land: Italië
Telefoon: +39 0115576411
Internetadres: www.giustizia_amministrativa.it
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019