Werken - 384156-2019

14/08/2019    S156    Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Oostenrijk-Linz: Meubilair

2019/S 156-384156

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LAWOG Gemeinn. Landeswohnungsgen. für OÖ für die TAU Service Franziskanerinnen von Vöcklabruck GmbH
Nationaal identificatienummer: 9110016669922
Postadres: Garnisonstraße 22
Plaats: Linz
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 4021
Land: Oostenrijk
E-mail: technik@lawog.at

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.lawog.at

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Seniorenheim Feldkirchen – Möbeltischlerarbeiten

Referentienummer: 70193
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/01/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
10/01/2020

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019