Werken - 384175-2019

14/08/2019    S156    Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Neurenberg: Gebouwen voor wetenschappelijk onderzoek

2019/S 156-384175

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatl. Bauamt Erlangen-Nürnberg
Postadres: Bucher Str. 30
Plaats: Nürnberg
NUTS-code: DE254
Postcode: 90408
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@stbaer.bayern.de
Telefoon: +49 9113507199
Fax: +49 9113507294

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://my.vergabe.bayern.de
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://my.vergabe.bayern.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

15137 E 0001 Neubau Forschungsbau Erlangen Centre for Astroparticle Physics Laborantory – ECAP

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214600
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Forschungsbau Erlangen Centre for Astroparticle Physics Laborantory – ECAP.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 430 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31121100
31170000
31200000
31321000
31500000
31518200
31682300
32344250
32412000
32422000
45231100
45233120
45261300
45261410
45262100
45262321
45262670
45311000
45311100
45321000
45324000
45331100
45331200
45331231
45332000
45333000
45343100
45410000
45420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE252
Voornaamste plaats van uitvoering:

Erlangen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

15137 E 0001 Neubau Forschungsbau Erlangen Centre for Astroparticle Physics Laborantory – ECAP; Verkehrswege, Gerüst arbeiten, Metallbau arbeiten (Stahl-Türen, Glaswände, Geländer, Treppen, Gitterroste), Sanitär technische Anlage, Raumluft technische Anlagen, Heizungs- und Kälte technische Anlagen, Elektrische Installationsarbeiten, Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten, Estrich arbeiten, Nachrichtentechnik 1 – Übertragungsnetze, Trockenbauarbeiten, Putzarbeiten, Dämm- und Brandschutz arbeiten an technischen Anlagen, Nachrichtentechnik 8 BOS-Anlage, Tischlerarbeiten (Holzinnentüren), Energiezentrale.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 430 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 19/08/2019
Einde: 11/03/2022
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
26/08/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link {{{eignungUrl}}}

Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link {{{myOrderUrl}}}

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link {{{eignungUrl}}}

Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link {{{myOrderUrl}}}

Eventuele minimumeisen:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link {{{eignungUrl}}}

Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link {{{myOrderUrl}}}

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link {{{eignungUrl}}}

Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link {{{myOrderUrl}}}

Eventuele minimumeisen:

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien – siehe Link {{{eignungUrl}}}

Direkter Link zu den Auftragsunterlagen – siehe Link {{{myOrderUrl}}}

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Auftragsunterlagen

{{{myOrderUrl}}}

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
26/08/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Nordbayern
Plaats: Ansbach
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019