Werken - 384191-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Vechta: Deuren

2019/S 156-384191

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: St. Marienhospital Vechta gGmbH
Postadres: Marienstraße 6-8
Plaats: Vechta
NUTS-code: DE94F Vechta
Postcode: 49377
Land: Duitsland
E-mail: Foerster@architekten-t-p.de
Telefoon: +49 4441-99-0
Fax: +49 4441-99-1026

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marienhospital-vechta.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Architekten T + P
Postadres: Kohlmarkt 16
Plaats: Braunschweig
NUTS-code: DE91 Braunschweig
Postcode: 38100
Land: Duitsland
E-mail: Foerster@architekten-t-p.de
Telefoon: +49 531-702207-0
Fax: +49 531-702207-99

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.architekten-t-p.de

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Architekten t+p
Postadres: Kohlmarkt 16
Plaats: Braunschweig
Postcode: 38100
Land: Duitsland
Telefoon: +49 531-702207-0
E-mail: Foerster@architekten-t-p.de
Fax: +49 531-702207-99
NUTS-code: DE91 Braunschweig

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.architekten-t-p.de

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: gGmbH
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VEC-KK-011/08/19 Stahl-Glas-Elemente

Referentienummer: VEC-KK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44221200 Deuren
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Es sind auszuführen:

– ca. 6 Stück Stl-Glas-Elemente ohne Brandschutzanforderungen,

– ca. 2 Stück St-Glas-Elemente als RS Türen (1-flg. u. 2.flg.),

– ca. 12 Stück St-Glas-Elemente als T-30-RS Brandschutztüren (1-flg. u. 2-flg.),

– ca. 1 Stück Festverglastes Element F-90,

– ca. 1 Stück Festverglastes Element F-30.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221220 Branddeuren
45421131 Plaatsen van deuren
45262670 Metaalbewerking
45215100 Gebouwen voor de gezondheidszorg
45215140 Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten
45262700 Verbouwingswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE94F Vechta
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vechta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Umbau und Erweiterung der Kinderklinik St. Marienhospital Vechta gGmbH am Standort Vechta.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/09/2019
Einde: 28/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Verdingungsunterlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 225-513880
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Einreichung der Unterlagen und Submission nur digital.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Nds. Ministerium f. Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Regierungsvertretung Lüneburg
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefoon: +49 4131-151334
Fax: +49 4131-152943
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019