Werken - 384211-2019

Submission deadline has been amended by:  404207-2019
14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling

2019/S 156-384211

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence, Agencies/Misc, Other
Postadres: #1261 MOD Abbey Wood
Plaats: Bristol
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Alicia Day
E-mail: alicia.day705@mod.gov.uk
Telefoon: +44 1179132548
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.contracts.mod.uk
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HR Delivery Services — 4 Lots; Actors, Coaches, Speakers, Learning Delivery

Referentienummer: 700007770
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Actors

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92310000 Scheppende en uitvoerende kunst- en literatuurdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Coaching Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79998000 Begeleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Speakers

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79633000 Diensten voor voortgezette opleiding van personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Learning Design and Delivery

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/08/2019