Werken - 384212-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Ashwellthorpe: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384212

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eastern Procurement Ltd
Postadres: The Old Granary, Grange Farm
Plaats: Ashwellthorpe
NUTS-code: UKH1 East Anglia
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@eastern-procurement.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eastern Procurement Ltd
Postadres: The Old Granary, Grange Farm
Plaats: Ashwellthorpe
NUTS-code: UKH1 East Anglia
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@eastern-procurement.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/epl/aspx/Home

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://in-tendhost.co.uk/epl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://in-tendhost.co.uk/epl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EPPI19 — Property Improvements, Repairs and Maintenance Framework

Referentienummer: EPL - 0063
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Refurbishments, rewiring, repairs, maintenance and other general improvements including but not limited to:

— kitchen refurbishments and installations,

— bathroom refurbishments and installations,

— electrical testing and planned remedials works including rewires and upgrades,

— void improvements,

— whole house improvements,

— disabled adaptations,

— responsive repairs,

— management of multi-contractor works in a single site.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 65 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421151 Plaatsen van inbouwkeukens
45450000 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
45332400 Installeren van sanitair
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
09332000 Zonne-energie-installatie
45340000 Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45211310 Bouwen van badkamers
45211000 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45333000 Installeren van gasfittings
09331000 Zonnepanelen
45260000 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45331210 Installeren van ventilatiesystemen
45331110 Installeren van boilers
45430000 Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45330000 Loodgieterswerk
45320000 Isolatiewerkzaamheden
45331100 Installeren van centrale verwarming
45420000 Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45440000 Schilderwerk en beglazing
45332000 Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
45310000 Aanleg van elektriciteit
45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
45410000 Pleisterwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE13 North and North East Lincolnshire
NUTS-code: UKJ13 Buckinghamshire CC
NUTS-code: UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire
NUTS-code: UKF2 Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
NUTS-code: UKH3 Essex
NUTS-code: UKF3 Lincolnshire
NUTS-code: UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire
NUTS-code: UKF EAST MIDLANDS (ENGLAND)
NUTS-code: UKH1 East Anglia
NUTS-code: UKJ12 Milton Keynes
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Refurbishments, rewiring, repairs, maintenance and other general improvements including but not limited to:

— kitchen refurbishments and installations,

— bathroom refurbishments and installations,

— electrical testing and planned remedials works including rewires and upgrades,

— void improvements,

— whole house improvements,

— disabled adaptations,

— responsive repairs,

— management of multi-contractor works in a single site.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 8
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

N/a

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-323050
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of Justice of England
Plaats: London
Postcode: WC1A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019