Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384240-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Aanbrengen van elektrische fittings

2019/S 156-384240

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Herz Jesu Krankenhaus Gesellschaft mbH
Nationaal identificatienummer: 0
Postadres: Baumgasse 20A
Plaats: Wien
NUTS-code: AT
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: baumanagement@delta.at
Telefoon: +43 50756200
Fax: +43 507565200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.delta.at

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Herz Jesu Krankenhaus – Masterplan – Innenhofzubau – Elektroinstallationen

Referentienummer: HJK-IHZ/2019-2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45311200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Gem. Teilnahmeunterlage

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 11/10/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019