Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 384240-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Aanbrengen van elektrische fittings

2019/S 156-384240

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Herz Jesu Krankenhaus Gesellschaft mbH
Nationaal identificatienummer: 0
Postadres: Baumgasse 20A
Plaats: Wien
NUTS-code: AT
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: baumanagement@delta.at
Telefoon: +43 50756200
Fax: +43 507565200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.delta.at

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Herz Jesu Krankenhaus – Masterplan – Innenhofzubau – Elektroinstallationen

Referentienummer: HJK-IHZ/2019-2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45311200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Gem. Teilnahmeunterlage

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 11/10/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019