Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 384241-2021

28/07/2021    S144

Nederland-Amsterdam: Gasdistributie en aanverwante diensten

2021/S 144-384241

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 136-363357)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AEB Amsterdam
Nationaal identificatienummer: 36343288
Postadres: Australiëhavenweg 21
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1045 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Mario Geel
E-mail: mario.geel@aebamsterdam.nl
Telefoon: +31 629026348
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aebamsterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.aebamsterdam.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AEB Amsterdam | Transport, opslag en/of utilisatie van CO2

Referentienummer: 126238
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

AEB Amsterdam is voornemens om — in het kader van het energieakkoord van de gemeente Amsterdam — haar CO2 emissie te reduceren. Hiertoe wil het in oktober 2021 een SDE++ subsidie aanvragen voor de afvang van CO2 uit de rookgassen van de HRC (ca. 440 kton/jaar). De subsidie kan gebruikt worden voor de afvang en vervolgens transport opslag in een leeg gasveld in de Noordzee en eventueel gebruik in de glastuinbouw in de zomer: CCS versus CCUS. Hiervoor zoekt AEB een uitvoerende partij die gedurende 15 jaar deze werkzaamheden wil uitvoeren. In Negometrix (Mercell Nederland) was reeds aangekondigd (ref. nr. 180365) dat AEB een aanbesteding zal gaan doen voor de transport, opslag en/of utilisatie van CO2.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 136-363357

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Naam en adressen
In plaats van:

AEB Amsterdam

36343288

Australiëhavenweg 21

Amsterdam

1045 BA

NL

Tom Dekker

+31 204076005

info@aebamsterdam.nl

+31 204076005

NL

http://www.aebamsterdam.nl

http://www.aebamsterdam.nl

Te lezen:

AEB Amsterdam

36343288

Australiëhavenweg 21

Amsterdam

1045 BA

NL

Mario Geel

+31 629026348

mario.geel@aebamsterdam.nl

NL

http://www.aebamsterdam.nl

http://www.aebamsterdam.nl

Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

AEB Amsterdam is voornemens om — in het kader van het energieakkoord van de gemeente Amsterdam — haar CO2 emissie te reduceren. Hiertoe wil in oktober 2021 een SDE++ subsidie aanvragen voor de afvang van CO2 uit de rookgassen van de HRC (ca. 440 kton/jaar). De subsidie kan gebruikt worden voor de afvang en vervolgens transport opslag in een leeg gasveld in de Noordzee en eventueel gebruik in de glastuinbouw in de zomer: CCS versus CCUS. Hiervoor zoekt AEB een uitvoerende partij die gedurende 15 jaar deze werkzaamheden wil uitvoeren. In Negometrix (Mercell Nederland) was reeds aangekondigd (ref. nr. 180365) dat AEB een aanbesteding zal gaan doen voor de transport, opslag en/of utilisatie van CO2.

Te lezen:

AEB Amsterdam is voornemens om — in het kader van het energieakkoord van de gemeente Amsterdam — haar CO2 emissie te reduceren. Hiertoe wil het in oktober 2021 een SDE++ subsidie aanvragen voor de afvang van CO2 uit de rookgassen van de HRC (ca. 440 kton/jaar). De subsidie kan gebruikt worden voor de afvang en vervolgens transport opslag in een leeg gasveld in de Noordzee en eventueel gebruik in de glastuinbouw in de zomer: CCS versus CCUS. Hiervoor zoekt AEB een uitvoerende partij die gedurende 15 jaar deze werkzaamheden wil uitvoeren. In Negometrix (Mercell Nederland) was reeds aangekondigd (ref. nr. 180365) dat AEB een aanbesteding zal gaan doen voor de transport, opslag en/of utilisatie van CO2.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In deze rectificatie zijn alleen een aantal contactgegevens op TenderNed gewijzigd. Er zijn dus geen inhoudelijke wijzigingen aan de geüploade contractdocumenten.