Werken - 384252-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-München: Aanbrengen en afwerken van vloeren

2019/S 156-384252

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Städtisches Klinikum München GmbH c/o MRG Maßnahmeträger München-Riem GmbH
Postadres: Paul-Henri-Spaak-Straße 5
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 81829
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@mrg-gmbh.de
Telefoon: +49 8994550069
Fax: +49 8994550016
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mrg-gmbh.de
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

München Klinik Schwabing, Neubau Mutter-Kind-Zentrum mit Einbindung und Umbau der Häuser 24 und 25, KS.1062.001 Bodenbelagarbeiten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45432100 Aanbrengen en afwerken van vloeren
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432100 Aanbrengen en afwerken van vloeren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 29/11/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019