Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384257-2019

Submission deadline has been amended by:  611941-2019
14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Bouwen van afvalverbrandingsinstallatie

2019/S 156-384257

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Postadres: ul. Obozowa 43
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 01-161
Land: Polen
Contactpersoon: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Jednostka Realizująca Projekt, pok. 12, Kamil Saleh
E-mail: jrp@mpo.com.pl
Telefoon: +48 223910215
Fax: +48 223910296

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpo.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: usługi komunalne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontrakt 5 Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie

Referentienummer: JRP.27.5.2019.KS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kontrakt 5- Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 955 710 835.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42320000
51135110
45252300
71320000
45232142
45111200
45231110
45231100
45232140
45231300
45112710
45232300
45233140
45262300
71220000
71221000
71310000
45110000
45111291
45213251
45222000
45223200
45223800
45231000
45232000
45252000
45310000
45320000
45330000
45350000
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu Zamówienia odbywać się będzie przy czynnym technologicznie ZUSOK. Wykonawca składając ofertę w Postępowaniu zapewnia jednocześnie, że ciągłość pracy ZUSOK nie zostanie przerwana lub zawieszona.

2. Przedmiot zamówienia, Kontraktu 5, obejmuje w szczególności wykonanie:

2.1 Prac projektowych dla ZUSOK w szczególności:

— Projekt podstawowy,

— Projekt wykonawczy rozbiórek,

— Projekt wykonawczy utrzymania istniejącej linii w ruchu,

— Projekty wykonawcze przekładek sieci zewnętrznych,

— Zagospodarowanie terenu zaplecza budowy z drogami dojazdowymi do zaplecza,

— Projekty wykonawcze obiektów wraz z konstrukcją i instalacjami,

— Projekty wykonawcze sieci i instalacji zewnętrznych,

— Projekty wykonawcze instalacji technologicznych,

— Dokumentacja powykonawcza,

— Projekt Organizacji i Technologii Robót,

— Projekt Organizacji Ruchu

— Harmonogramy,

— Plan Zapewnienia Jakości (PZJ),

— Materiały do szkolenia załogi,

— Instrukcje rozruchu,

— Instrukcje eksploatacji,

— Aktualizacja oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem,

— Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— Pozostałe dokumenty wymagane przy realizacji robót.

2.1.1.1 Prac projektowych dla Ciepłociągu Północnego Zewnętrznego w szczególności:

— Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

— Projekty wykonawcze obiektów wraz z konstrukcją i instalacjami,

— Projekty wykonawcze sieci i instalacji zewnętrznych,

— Projekty wykonawcze instalacji technologicznych,

— Dokumentacja powykonawcza,

— Projekt Organizacji i Technologii Robót,

— Projekt Organizacji Ruchu

— Harmonogramy,

— Plan Zapewnienia Jakości (PZJ),

— Instrukcje eksploatacji,

— Aktualizacja oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem,

— Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— Pozostałe dokumenty wymagane przy realizacji robót.

2.1.2 Wykonanie Nadzorów:

Na czas realizacji inwestycji Wykonawca ma zapewnić poniższe nadzory w szczególności:

— Nadzór fabrycznych dostawców głównych komponentów instalacji ZUSOK,

— Nadzór geologiczny na czas robót ziemnych, fundamentowych i drogowych,

— Nadzór geodezyjny na czas trwania kontraktu,

— Nadzór autorski w szczególności nad wykonaniem Ciepłociągu Północnego Zewnętrznego.

2.1.3 Przygotowanie terenu robót obejmuje w szczególności:

— Zorganizowanie Zaplecza budowy,

— Wyburzenia obiektów kubaturowych,

— Demontaż sieci,

— Przekładki sieci.

2.1.4 Wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych

Zakres robót budowlanych i konstrukcyjnych obejmuje w szczególności:

— roboty ziemne i posadowienia budynków, w tym odwodnienie wykopów,

— roboty żelbetowe, izolacje,

— roboty konstrukcyjno-budowlane dla instalacji TPOK,

— roboty konstrukcyjno-budowlane dla Ciepłociągu Północnego.

2.1.5 Wykonanie robót montażowych:

Zakres robót montażowych obejmuje szczególności:

— dostawę i montaż technologii,

— dostawę i montaż automatyki,

— dostawę i montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych sanitarnych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych elektrycznych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych teletechnicznych,

— dostawę i montaż sieci zewnętrznych,

— dostawę i montaż elementów konstrukcyjnych prefabrykowanych.

2.1.6 Wykonanie pozostałych Robót:

Zakres pozostałych robót obejmuje w szczególności:

— Roboty w zakresie estakad,

— dostawę wyposażenia mobilnego,

— roboty drogowe,

— zagospodarowanie terenu,

— szkolenia załogi Zamawiającego,

— rozruch,

— ruch próbny,

— uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych w tym pozwoleń,

— serwis maszyn i urządzeń w trakcie okresu gwarancji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie i na warunkach przewidzianych w klauzuli 13.10 Kontraktu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji dla Urządzeń wraz z montażem technologicznym / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Moc elektryczna brutto w kogeneracji [MWe] (Przy produkcji ciepła na poziomie 54MW przy pracy obu linii spalania, jak dla parametrów temperatury zewnętrznej +18C) / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIiŚ 2 -2.2

II.2.14)Nadere inlichtingen

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść Zabezpieczenie Wykonania stanowiące 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy co do którego ujawniły się okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1)-2),4) i 8) Ustawy Pzp.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w pkt 6.12 IDW.

Wykonawca może, zgodnie z treścią art. 22a Ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie JEDZ – stanowiącego załącznik nr 11 do IDW. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami pkt 7.1.-7.3 oraz 8.7 IDW.

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności administracyjne w trakcie realizacji Umowy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy wykażą, że posiadają:

A. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych),

B. średnioroczne przychody z działalności operacyjnej za okres 3 (trzech) ostatnich lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) na poziomie nie niższym niż 500 000 000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych),

C. obroty za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż 500 000 000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów:

1. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

2. oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IDW;

3. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem tj.

A. Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego co najmniej dla branży technologicznej i konstrukcyjnej dla budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności nie niższej niż 90 000 Mg/rok, w skład której wchodziły min.:

a) segment spalania i odzysku energii, obejmujący co najmniej palenisko rusztowe, parowy kocioł odzyskowy, i

b) segment wytwarzania i wyprowadzenia co najmniej energii elektrycznej obejmujący co najmniej turbinę parową i generator, i

c) instalacja oczyszczania spalin.

Oraz

B. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu budowy (obejmującej roboty budowlane, dostawy oraz kompleksowe wykonanie i uruchomienie zakończone przejęciem do eksploatacji) instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności nie mniejszej niż 90 000 Mg/rok w skład której wchodziły min.:

a) segment spalania i odzysku energii, obejmujący co najmniej palenisko rusztowe, parowy kocioł odzyskowy, i

b) segment wytwarzania i wyprowadzenia co najmniej energii elektrycznej obejmujący co najmniej turbinę parową i generator, i

c) instalacja oczyszczania spalin.

W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

A. 1 osobą do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, która:

a) posiada wykształcenie wyższe techniczne,

b) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy (w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC) lub Dyrektora Budowy lub Menadżera Kontraktu lub funkcję równoważną do wymienionych polegającą na zarządzaniu realizacją co najmniej 2 kontraktów na roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wytwarzającej energię elektryczną i/lub cieplną (nie dotyczy elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych) o wartości min. 200 000 000 PLN brutto każda. Minimalny wymagany okres pełnienia powyższych funkcji przy zarządzaniu realizacją każdego z dwóch kontraktów na roboty budowlane to 18 miesięcy.

B. 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, która:

a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

b) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 kontraktów na roboty budowlane polegających na budowie lub przebudowie instalacji wytwarzającej energię elektryczną lub cieplną (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych) o wartości nie mniejszej 200 000 000 PLN brutto każda. Minimalny wymagany okres pełnienia funkcji Kierownika budowy przy realizacji każdego z dwóch kontraktów na roboty budowlane to 18 miesięcy.

Dalszy ciąg niniejszej sekcji w sekcji poniżej "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów":

Eventuele minimumeisen:

C. 1 osobą do pełnienia funkcji Projektanta technologii TPOK, która:

a) posiada wykształcenie wyższe techniczne,

b) posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe,

c) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła jako projektant technologii w projektowaniu głównych węzłów technologicznych instalacji termicznego przekształcania odpadów tj. węzła spalania odpadów (ruszt i kocioł) lub węzła oczyszczania spalin.

D. 1 osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. BIM (BIM Menadżer), która:

a) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała zespołem projektowym, który wykonał projekt z zastosowaniem technologii BIM,

b) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję koordynatora procesów projektowania w technologii BIM, których efektem było powstanie modeli/modelu kubaturowych obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów małej architektury) w technologii BIM.

Wykonawca na potwierdzenie powyższych warunków będzie zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

1. na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.12.1 B. IDW - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zamówienia zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2. na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.12.1 I. A. IDW Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie; Dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

3. na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.12.2 IDW Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji Umowy w sprawie zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącej część II SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Siedziba Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul.Obozowa 43, 01-161 Warszawa, pokój nr 114, POLSKA. Okres związania ofertą podany w sekcji IV.2.6 ogłoszenia o zamówieniu wynosi 90 dni. Z przyczyn technicznych niezależnych od Zamawiającego w pkt IV.2.6 podano ten termin jako 3 miesiące.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zgodnie z SIWZ zamieszczonym na stronie: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Otwarcie ofert na Platformie dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

II. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przedkłada do Zamawiającego oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w sytuacji spełnienia przesłanki o której mowa w art. 93 ust 1a pkt 1 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

IV. Wykonawca wykona osobiście: Projekt podstawowy w części technologiczno- mechanicznej poszczególnych obiektów w podziale na instalacje i węzły technologiczne:

a) Węzeł spalania i odzysku energii,

b) Węzeł oczyszczania i odprowadzania spalin.

W związku z ograniczoną liczbą znaków informacje dodatkowe zostały zawarte w SIWZ (m.in 7.4.14 i 7.4.15, 7.8-7.11) dostępnym pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Terminy wniesienia odwołania: 28.

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019