Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384257-2019

Submission deadline has been amended by:  611941-2019
14/08/2019    S156    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów

2019/S 156-384257

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Obozowa 43
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-161
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Jednostka Realizująca Projekt, pok. 12, Kamil Saleh
E-mail: jrp@mpo.com.pl
Tel.: +48 223910215
Faks: +48 223910296

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpo.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrakt 5 Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie

Numer referencyjny: JRP.27.5.2019.KS
II.1.2)Główny kod CPV
45252300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Kontrakt 5- Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie realizowany w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 955 710 835.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42320000
51135110
45252300
71320000
45232142
45111200
45231110
45231100
45232140
45231300
45112710
45232300
45233140
45262300
71220000
71221000
71310000
45110000
45111291
45213251
45222000
45223200
45223800
45231000
45232000
45252000
45310000
45320000
45330000
45350000
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu Zamówienia odbywać się będzie przy czynnym technologicznie ZUSOK. Wykonawca składając ofertę w Postępowaniu zapewnia jednocześnie, że ciągłość pracy ZUSOK nie zostanie przerwana lub zawieszona.

2. Przedmiot zamówienia, Kontraktu 5, obejmuje w szczególności wykonanie:

2.1 Prac projektowych dla ZUSOK w szczególności:

— Projekt podstawowy,

— Projekt wykonawczy rozbiórek,

— Projekt wykonawczy utrzymania istniejącej linii w ruchu,

— Projekty wykonawcze przekładek sieci zewnętrznych,

— Zagospodarowanie terenu zaplecza budowy z drogami dojazdowymi do zaplecza,

— Projekty wykonawcze obiektów wraz z konstrukcją i instalacjami,

— Projekty wykonawcze sieci i instalacji zewnętrznych,

— Projekty wykonawcze instalacji technologicznych,

— Dokumentacja powykonawcza,

— Projekt Organizacji i Technologii Robót,

— Projekt Organizacji Ruchu

— Harmonogramy,

— Plan Zapewnienia Jakości (PZJ),

— Materiały do szkolenia załogi,

— Instrukcje rozruchu,

— Instrukcje eksploatacji,

— Aktualizacja oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem,

— Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— Pozostałe dokumenty wymagane przy realizacji robót.

2.1.1.1 Prac projektowych dla Ciepłociągu Północnego Zewnętrznego w szczególności:

— Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

— Projekty wykonawcze obiektów wraz z konstrukcją i instalacjami,

— Projekty wykonawcze sieci i instalacji zewnętrznych,

— Projekty wykonawcze instalacji technologicznych,

— Dokumentacja powykonawcza,

— Projekt Organizacji i Technologii Robót,

— Projekt Organizacji Ruchu

— Harmonogramy,

— Plan Zapewnienia Jakości (PZJ),

— Instrukcje eksploatacji,

— Aktualizacja oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem,

— Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

— Pozostałe dokumenty wymagane przy realizacji robót.

2.1.2 Wykonanie Nadzorów:

Na czas realizacji inwestycji Wykonawca ma zapewnić poniższe nadzory w szczególności:

— Nadzór fabrycznych dostawców głównych komponentów instalacji ZUSOK,

— Nadzór geologiczny na czas robót ziemnych, fundamentowych i drogowych,

— Nadzór geodezyjny na czas trwania kontraktu,

— Nadzór autorski w szczególności nad wykonaniem Ciepłociągu Północnego Zewnętrznego.

2.1.3 Przygotowanie terenu robót obejmuje w szczególności:

— Zorganizowanie Zaplecza budowy,

— Wyburzenia obiektów kubaturowych,

— Demontaż sieci,

— Przekładki sieci.

2.1.4 Wykonanie robót budowlanych i konstrukcyjnych

Zakres robót budowlanych i konstrukcyjnych obejmuje w szczególności:

— roboty ziemne i posadowienia budynków, w tym odwodnienie wykopów,

— roboty żelbetowe, izolacje,

— roboty konstrukcyjno-budowlane dla instalacji TPOK,

— roboty konstrukcyjno-budowlane dla Ciepłociągu Północnego.

2.1.5 Wykonanie robót montażowych:

Zakres robót montażowych obejmuje szczególności:

— dostawę i montaż technologii,

— dostawę i montaż automatyki,

— dostawę i montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych sanitarnych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych elektrycznych,

— dostawę i montaż instalacji obiektowych teletechnicznych,

— dostawę i montaż sieci zewnętrznych,

— dostawę i montaż elementów konstrukcyjnych prefabrykowanych.

2.1.6 Wykonanie pozostałych Robót:

Zakres pozostałych robót obejmuje w szczególności:

— Roboty w zakresie estakad,

— dostawę wyposażenia mobilnego,

— roboty drogowe,

— zagospodarowanie terenu,

— szkolenia załogi Zamawiającego,

— rozruch,

— ruch próbny,

— uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych w tym pozwoleń,

— serwis maszyn i urządzeń w trakcie okresu gwarancji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie i na warunkach przewidzianych w klauzuli 13.10 Kontraktu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla Urządzeń wraz z montażem technologicznym / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Moc elektryczna brutto w kogeneracji [MWe] (Przy produkcji ciepła na poziomie 54MW przy pracy obu linii spalania, jak dla parametrów temperatury zewnętrznej +18C) / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIiŚ 2 -2.2

II.2.14)Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść Zabezpieczenie Wykonania stanowiące 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy co do którego ujawniły się okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1)-2),4) i 8) Ustawy Pzp.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w pkt 6.12 IDW.

Wykonawca może, zgodnie z treścią art. 22a Ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie JEDZ – stanowiącego załącznik nr 11 do IDW. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami pkt 7.1.-7.3 oraz 8.7 IDW.

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności administracyjne w trakcie realizacji Umowy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy wykażą, że posiadają:

A. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych),

B. średnioroczne przychody z działalności operacyjnej za okres 3 (trzech) ostatnich lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) na poziomie nie niższym niż 500 000 000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych),

C. obroty za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż 500 000 000,00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych).

Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów:

1. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

2. oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IDW;

3. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem tj.

A. Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego co najmniej dla branży technologicznej i konstrukcyjnej dla budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności nie niższej niż 90 000 Mg/rok, w skład której wchodziły min.:

a) segment spalania i odzysku energii, obejmujący co najmniej palenisko rusztowe, parowy kocioł odzyskowy, i

b) segment wytwarzania i wyprowadzenia co najmniej energii elektrycznej obejmujący co najmniej turbinę parową i generator, i

c) instalacja oczyszczania spalin.

Oraz

B. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu budowy (obejmującej roboty budowlane, dostawy oraz kompleksowe wykonanie i uruchomienie zakończone przejęciem do eksploatacji) instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności nie mniejszej niż 90 000 Mg/rok w skład której wchodziły min.:

a) segment spalania i odzysku energii, obejmujący co najmniej palenisko rusztowe, parowy kocioł odzyskowy, i

b) segment wytwarzania i wyprowadzenia co najmniej energii elektrycznej obejmujący co najmniej turbinę parową i generator, i

c) instalacja oczyszczania spalin.

W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

A. 1 osobą do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, która:

a) posiada wykształcenie wyższe techniczne,

b) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy (w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC) lub Dyrektora Budowy lub Menadżera Kontraktu lub funkcję równoważną do wymienionych polegającą na zarządzaniu realizacją co najmniej 2 kontraktów na roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wytwarzającej energię elektryczną i/lub cieplną (nie dotyczy elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych) o wartości min. 200 000 000 PLN brutto każda. Minimalny wymagany okres pełnienia powyższych funkcji przy zarządzaniu realizacją każdego z dwóch kontraktów na roboty budowlane to 18 miesięcy.

B. 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, która:

a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

b) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 kontraktów na roboty budowlane polegających na budowie lub przebudowie instalacji wytwarzającej energię elektryczną lub cieplną (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych) o wartości nie mniejszej 200 000 000 PLN brutto każda. Minimalny wymagany okres pełnienia funkcji Kierownika budowy przy realizacji każdego z dwóch kontraktów na roboty budowlane to 18 miesięcy.

Dalszy ciąg niniejszej sekcji w sekcji poniżej "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów":

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

C. 1 osobą do pełnienia funkcji Projektanta technologii TPOK, która:

a) posiada wykształcenie wyższe techniczne,

b) posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe,

c) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła jako projektant technologii w projektowaniu głównych węzłów technologicznych instalacji termicznego przekształcania odpadów tj. węzła spalania odpadów (ruszt i kocioł) lub węzła oczyszczania spalin.

D. 1 osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. BIM (BIM Menadżer), która:

a) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała zespołem projektowym, który wykonał projekt z zastosowaniem technologii BIM,

b) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję koordynatora procesów projektowania w technologii BIM, których efektem było powstanie modeli/modelu kubaturowych obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów małej architektury) w technologii BIM.

Wykonawca na potwierdzenie powyższych warunków będzie zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

1. na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.12.1 B. IDW - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zamówienia zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2. na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.12.1 I. A. IDW Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie; Dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

3. na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.12.2 IDW Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji Umowy w sprawie zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącej część II SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul.Obozowa 43, 01-161 Warszawa, pokój nr 114, POLSKA. Okres związania ofertą podany w sekcji IV.2.6 ogłoszenia o zamówieniu wynosi 90 dni. Z przyczyn technicznych niezależnych od Zamawiającego w pkt IV.2.6 podano ten termin jako 3 miesiące.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z SIWZ zamieszczonym na stronie: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Otwarcie ofert na Platformie dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

II. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przedkłada do Zamawiającego oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w sytuacji spełnienia przesłanki o której mowa w art. 93 ust 1a pkt 1 Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

IV. Wykonawca wykona osobiście: Projekt podstawowy w części technologiczno- mechanicznej poszczególnych obiektów w podziale na instalacje i węzły technologiczne:

a) Węzeł spalania i odzysku energii,

b) Węzeł oczyszczania i odprowadzania spalin.

W związku z ograniczoną liczbą znaków informacje dodatkowe zostały zawarte w SIWZ (m.in 7.4.14 i 7.4.15, 7.8-7.11) dostępnym pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Terminy wniesienia odwołania: 28.

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019