Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384257-2019

Submission deadline has been amended by:  611941-2019
14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Bouwen van afvalverbrandingsinstallatie

2019/S 156-384257

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Postadres: ul. Obozowa 43
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 01-161
Land: Polen
Contactpersoon: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Jednostka Realizująca Projekt, pok. 12, Kamil Saleh
E-mail: jrp@mpo.com.pl
Telefoon: +48 223910215
Fax: +48 223910296

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpo.com.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: usługi komunalne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kontrakt 5 Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie

Referentienummer: JRP.27.5.2019.KS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 955 710 835.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42320000
51135110
45252300
71320000
45232142
45111200
45231110
45231100
45232140
45231300
45112710
45232300
45233140
45262300
71220000
71221000
71310000
45110000
45111291
45213251
45222000
45223200
45223800
45231000
45232000
45252000
45310000
45320000
45330000
45350000
71355000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019