Werken - 384262-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384262

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Postadres: ul. Warszawska 30
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL622
Postcode: 10-082
Land: Polen
Contactpersoon: Zamówienia publiczne
E-mail: przetargi@szpital.uwm.edu.pl
Telefoon: +48 895245380

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://szpital.uwm.edu.pl/

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczn

Referentienummer: 30/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30” — etap III.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu zrealizowania, rozliczenia i odbioru robót zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) w tym Dokumentacji projektowej (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz pomocniczo Przedmiary robót), na warunkach przedstawionych w załączniku nr 10 do SIWZ Wzorze umowy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45215140
45262500
45320000
45420000
45410000
45430000
45442100
45421146
45421141
45443000
45450000
45432130
45432210
45431200
45431100
45261210
42416100
44482000
45421152
33196200
45432100
45300000
45321000
45330000
45331000
45331100
45332200
45332300
45332400
45343000
45331110
45331210
45331230
45262120
45111200
45262300
45262310
45262670
45110000
45310000
45314300
45312100
42961000
45233252
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL622
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska 30, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30” — etap III.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu zrealizowania, rozliczenia i odbioru robót zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) w tym Dokumentacji projektowej (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz pomocniczo Przedmiary robót), na warunkach przedstawionych w załączniku nr 10 do SIWZ Wzorze umowy.

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

4. Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom zgodnym z przepisami prawa oraz normom, być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz spełniać wymagania określone w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub Przedmiarach robót lub równoważnych w stosunku do określonych powyżej.

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4.

6. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 3 i 4 uzyskać od Zamawiającego w formie pisemnej zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając karty materiałowe.

7. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach, pozwoleniach i w Opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji jakości / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Zatrudnienie osoby posiadającej status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia / Weging: 3
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Okres realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozp. Parl. Eu. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” Zamawiający szczegółowo określił w SIWZ rozdz. XIV.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany dalej jednolity dokument (dalej: „JEDZ”, „jednolity dokument”) sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania. Wykonawca może wykorzystać plik komputerowy w formacie XML będący Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

3. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje w formie elektronicznej Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z nich — wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Sekcji III.1.3) Wykonawca winien złożyć (nawezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) następujące dokumenty:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat;

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

— szczegółowy opis zawarto w SIWZ rozdz. VII.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN, słownie: pięć milionów złotych.

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu należy złożyć (na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp):

zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na potwierdzenie opisu w SIWZ rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2., tj.: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

I. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej:

1. dwie (2) roboty budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznych, a każda z tych robót obejmowała zakres:

1) branży konstrukcyjno-budowlanej,

2) branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych,

3) branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

4) branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, o kubaturze budynku min. 13 000 m3 lub powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2 każda z nich, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy wskazane zamówienie zostało wykonane należycie;

2. jedną (1) robotę budowlaną dotyczącą instalacji gazów medycznych, o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy wskazane zamówienie zostało wykonane należycie.

II. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełniające następujące wymagania minimalne:

1. jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w realizacji minimum 1 roboty budowlanej dotyczącej budowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze budynku min. 13 000 m3 lub powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2;

2. jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe;

3. jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe,

4. jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń; telekomunikacyjnych oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe,

5. jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe.

— Uwaga! Osoba wskazana w pkt. II ppkt 1. Kierownik budowy może pełnić funkcję osoby wskazanej w pkt II ppkt 5, o ile posiada takie uprawnienia,

— Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2272 z późn. zm.).

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na potwierdzenie opisu w SIWZ rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.3 ppkt 1.2.3.1 tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;

2) zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na potwierdzenie opisu w SIWZ rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.3 ppkt 1.2.3.2 tj.: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wykonawca zapewni, na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia o ile polegają one na wykonywaniu pracy, w rozumieniu art. 22§1 ustawy z dnia 26.6.1974 r.– Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1040), wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń w tym m.in., które przy realizacji robót opisanych w dokumentacji projektowej, załączonej do SIWZ będą wykonywały czynności w zakresie: robót konstrukcyjnych żelbetowych, murarskich, dekarskich,wykończeniowych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych z zastrzeżeniem, że powyższe wymagania nie dotyczą czynności wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac w tym m.in. kierownika budowy i kierowników robót w poszczególnych branżach, którzy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na umowę o pracę.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Siedziba Zamawiającego, budynek administracji, Zamówienia publiczne, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, chyba że Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1170) — wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

2. W SIWZ rozdz. VII ust. 9–13 wskazano informacje dotyczące dokumentów Wykonawców zagranicznych.

3. W SIWZ rozdz.VII ust. 14-15 14. wskazano informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

4. Zamawiający żąda złożenia do oferty kosztorysów Ofertowych sporządzonych w oparciu o dokumentację projektową, OPZ i przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ.

5. Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

6. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 PLN. Szczegółowy opis wnoszenia wadium zawiera SIWZ rozdz. IX

7.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

8. Termin związania ofertą określony w pkt IV.2.6 na 2 miesiące należy przyjąć 60 dni.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul.Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dzadaniziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt. 1. i 2. Niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. — Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019