Werken - 384268-2019

14/08/2019    S156

Polen-Wroclaw: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384268

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Nationaal identificatienummer: PL8960005779
Postadres: Wybrzeże L. Pasteura 1
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-367
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Komorowska
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Telefoon: +48 717841174
Fax: +48 717840045
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.umed.wroc.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://umed-wroc.logintrade.net
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remont i przebudowa pomieszczeń części przyziemia na potrzeby wystawiennicze Katedry Medycyny Sądowej w budynku Uniwersytetu Medycznego, położonego przy ul. Chałubińskiego 6 we Wrocławiu

Referentienummer: UMW/IZ/PN-71/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest częściowa realizacja projektu budowlanego pod nazwą: „Remont i przebudowa pomieszczeń części przyziemia na potrzeby wystawiennicze Katedry Medycyny Sądowej w budynku Uniwersytetu Medycznego, położonego przy ul. Chałubińskiego 6 we Wrocławiu”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 474 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45400000 Afwerking van gebouwen
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 Bouwen van gebouwen
45260000 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45262000 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met uitzondering van dakdekkerswerkzaamheden
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wrocław, ul. Chałubińskiego 6, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest częściowa realizacja projektu budowlanego pod nazwą: „Remont i przebudowa pomieszczeń części przyziemia na potrzeby wystawiennicze Katedry Medycyny Sądowej w budynku Uniwersytetu Medycznego, położonego przy ul. Chałubińskiego 6 we Wrocławiu” z wielobranżowymi projektami wykonawczymi i STWiORB wykonanymi przez Pracownię Projektową Architektury „Araco” z Wrocławia oraz zgodnie z „Zakresem prac przewidzianych do wykonania przy zadaniu remontowym” będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ) cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacja przedmiotu zamówienia / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 316 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 112
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający ustalił maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 16 tygodni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

3. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w ppkt 2 sekcji III.1.1) niniejszego ogłoszenia, jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólną ofertę nie podlega wykluczeniu, natomiast warunki, o których mowa w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia, zostaną spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie.

4. Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

6. Wykonawcy wraz z ofertą winni złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa to oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.

7. W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

5) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty (...)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 5.1–5.3 Rozdziału VII SIWZ.

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 5.1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.

13. Dokumenty, o których mowa w pkt 12, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 13 stosuje się.

15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę zgodnie z pkt 12–pkt 14 niniejszej sekcji, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

16. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 10.1 sekcji, składa dokument, o którym mowa w pkt 12, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 13 stosuje się.

17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę zgodnie z pkt 16 niniejszego rozdziału, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

18. Forma dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6-9, składane jest w oryginale.

2) Forma dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6-9 i 21 sekcji:

a) dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem;

b) poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

c) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na (...)

Eventuele minimumeisen:

którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą;

d) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

e) dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

19. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993).

20. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp, może przedstawić, w ramach tzw. „procedury samooczyszczenia się”, dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

21. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

22. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawca, który: wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane każda o wartości brutto co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), obejmująca remont* zabytku nieruchomego** wpisanego do rejestru zabytków***;

2. dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane**** w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych** wpisanych do rejestru zabytków***;

3. dysponuje kierownikiem robót sanitarnych, który posiada uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

4. dysponuje kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; *przez remont rozumie się, zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.): wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,a niestanowiących bieżącej konserwacji, ** przez zabytek nieruchomy rozumie się, zgodnie z art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.): nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; *** przez rejestr zabytków należy rozumieć rejestr, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018, poz. 2067 ze zm.) ****przez uprawnienia budowlane rozumie się:

1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane, lub

2) odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r, poz. 2272 z późn. zm.), lub

3) prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy cytowanej w ppkt 2, oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. - Dz.U. z 2016 r., poz. 1725, z późn. zm.). Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy podane są we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, POLSKA, w pokoju nr 3A 111.1 (III piętro), za pośrednictwem Platformy pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, do wysokości 50 % wartości zamówienia.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

4. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

5.1. pieniądzu;

5.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

5.3. gwarancjach bankowych;

5.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. - Dz.U. z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.).

6.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: Santander Bank Polska S.A. IV Oddział we Wrocławiu, o numerze: 72109024020000000630000428 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nr UMW/IZ/PN–71/19 na „Remont i przebudowa pomieszczeń części przyziemia na potrzeby wystawiennicze Katedry Medycyny Sądowej w budynku Uniwersytetu Medycznego, położonego przy ul. Chałubińskiego 6 we Wrocławiu”.

6.2. Wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej po wyborze najkorzystniejszej oferty (zwanego dalej „zabezpieczeniem”), które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

8. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN.

10. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

10.1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Santander Bank Polska S.A. 4 Oddział we Wrocławiu o numerze: 72109024020000000630000428.

10.2. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

11.1. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna (gwarancji, poręczenia – o których mowa w ppkt 4.2-4.5), powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielone na okres realizacji kontraktu powiększony o 30-dniowy okres na składanie ewentualnych roszczeń.

11.2. W wypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna – warunki poręczeń i gwarancji wymagają przed podpisaniem umowy akceptacji Zamawiającego.

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019