Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 384268-2019

14/08/2019    S156

Polen-Wroclaw: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384268

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Nationaal identificatienummer: PL8960005779
Postadres: Wybrzeże L. Pasteura 1
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-367
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Komorowska
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Telefoon: +48 717841174
Fax: +48 717840045
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.umed.wroc.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remont i przebudowa pomieszczeń części przyziemia na potrzeby wystawiennicze Katedry Medycyny Sądowej w budynku Uniwersytetu Medycznego, położonego przy ul. Chałubińskiego 6 we Wrocławiu

Referentienummer: UMW/IZ/PN-71/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 474 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45400000 Afwerking van gebouwen
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 Bouwen van gebouwen
45260000 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45262000 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met uitzondering van dakdekkerswerkzaamheden
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 316 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 112
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019