Werken - 384268-2019

14/08/2019    S156

Polen-Wroclaw: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384268

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Nationaal identificatienummer: PL8960005779
Postadres: Wybrzeże L. Pasteura 1
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-367
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Komorowska
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Telefoon: +48 717841174
Fax: +48 717840045
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.umed.wroc.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remont i przebudowa pomieszczeń części przyziemia na potrzeby wystawiennicze Katedry Medycyny Sądowej w budynku Uniwersytetu Medycznego, położonego przy ul. Chałubińskiego 6 we Wrocławiu

Referentienummer: UMW/IZ/PN-71/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 474 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45400000 Afwerking van gebouwen
45453000 Revisie- en opknapwerkzaamheden
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 Bouwen van gebouwen
45260000 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45262000 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met uitzondering van dakdekkerswerkzaamheden
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 316 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 112
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019