Werken - 384282-2019

Submission deadline has been amended by:  442326-2019
14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

2019/S 156-384282

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Postadres: ul. Pabianicka 62
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711
Postcode: 93-513
Land: Polen
Contactpersoon: Dział zamówień publicznych
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Telefoon: +48 426895910
Fax: +48 426895409

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realizacja prac budowlano-instalacyjnych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego, pomieszczeń Pracowni RTG z fluoroskopią oraz pomieszczenia Densytometrii dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Referentienummer: EZ.28.116.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215140
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem umowy jest „Realizacja prac budowlano-instalacyjnych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego, pomieszczeń Pracowni RTG z fluoroskopią oraz pomieszczenia Densytometrii”. Całość inwestycji należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

Zakres robót budowlanych został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SIWZ.

Przedmiotowa inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00 pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem umowy jest „Realizacja prac budowlano-instalacyjnych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego, pomieszczeń Pracowni RTG z fluoroskopią oraz pomieszczenia Densytometrii”. Całość inwestycji należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

wykonanie robót budowlanych, tj. polegających na przebudowie pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego,

wykonanie robót budowlanych, tj. polegających na przebudowie pomieszczeń Pracowni RTG z fluoroskopią,

wykonanie robót budowlanych, tj. polegających na przebudowie pomieszczenia Densytometrii,

wykonanie osłon ochrony radiologicznej zgodnie z danymi i wytycznymi do Projektu osłony radiologicznej,

uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienia kosztów ich uzyskania,

sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót budowlanych dla wykonanej przebudowy (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa) oraz uzyskanie niezbędnych odbiorów ze strony organów (min. Sanepid, PSP).

Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Zakres robót budowlanych został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Dostawa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 21 000,00 PLN. Szczegółowe zasady dotyczące wadium określone zostały w rozdziale XV SIWZ.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem VAT.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 700 000,00 PLN.

Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

Eventuele minimumeisen:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków o łącznej powierzchni użytkowej 150,00 m2, przy czym jedna robota polegająca na budowie, przebudowie lub adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni CT lub RTG oraz druga robota polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o charakterze szpitalnym oraz że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; łączna wartość robót budowlanych o których mowa w zdaniu poprzednim musi wynosić co najmniej 1 200 000,00 PLN (brutto).

2) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a. 1 osobą na stanowisku kierownik budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

osoba na ww. stanowisku winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik budowy);

b. co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika robót instalacji sanitarnych posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

osoba na stanowisku Kierownika robót instalacji sanitarnych winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji sanitarnych).

c. co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika robót instalacji elektrycznych posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

osoba na stanowisku Kierownika robót elektrycznych winna udokumentować doświadczenie zawodowe (wykaz prowadzonych robót; 8 lat stażu pracy zawodowej w tym min 5 lat jako kierownik robót instalacji elektrycznych).

Szczegółowe wymogi zawiera XI SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu).

Eventuele minimumeisen:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót winien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób winien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Uwaga:

Zamawiający dokonując oceny i badania ofert kierować się będzie wykładnią przepisów dokonaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4.5.2017 r., C-387/14.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. XI. 1. 1) lit. b i c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. XI. 1 i 2. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Pzp.

Szczegółowe wymogi zawiera XIII SIWZ (Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej.

2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, płatności oraz zmian do umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych pokój 980.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej:

a) Formularz ofertowy – zał nr 1 do SIWZ;

b) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium;

c) pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane;

d) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy;

e) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień składania ofert.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej procedury przetargowej — znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

e.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

e.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby — warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII.1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

e.3) Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu.

Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielnie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych samodzielnie przez Wykonawcę oraz na wezwanie Zamawiającego określa rozdział XIII pkt 2 i 3 SIWZ.

5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:

MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP

Lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl

Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w rozdz. XIV SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019