Строителство - 384293-2019

14/08/2019    S156    - - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-с. Георги Дамяново: Строителни и монтажни работи

2019/S 156-384293

Обявление за поръчка

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Георги Дамяново
000320694
ул. „Единадесета“ № 2
с. Георги Дамяново
3470
България
Лице за контакт: Десислава Йорданова
Телефон: +359 95512220
Електронна поща: gd3470@mail.bg
Факс: +359 95512340
код NUTS: BG312

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.georgidamyanovo.com

Адрес на профила на купувача: www.georgidamyanovo.com

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: www.georgidamyanovo.com
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Рехабилитация на общински път „MON 1110/III – 815, Боровци-Видлица/ — Гаврил Геново/III 1024, от км 0+000 до км 2+200“

II.1.2)Основен CPV код
45000000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмета на поръчката включва рехабилитация, възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците, и удължаване на експлоатационния живот на общинския път. В зависимост от необходимостта изпълнението включва: възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, възстановяване на пътна основа, фрезоване на асфалтовите пластове и подмяната им с нови, подобряване на параметрите на хоризонталните и вертикални криви и нивелетата. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди по пътното платно и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на трасето на пътя в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република БЪЛГАРИЯ.

Предметът на обществената поръчка включва изпъл. на всички видове СМР, доставка и влагане на необходимите материали, извършване на необх. изпитания и лабораторни изследвания и гаран. подръжка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 586 686.70 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
45233120
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312
Основно място на изпълнение:

Община Георги Дамяново общински път „MON 1110/III — 815, Боровци-Видлица/ — Гаврил Геново/III 1024, от км 0+000 до км 2+200“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва рехабилитация, възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците, и удължаване на експлоатационния живот на общинския път. В зависимост от необходимостта изпълнението включва: възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, възстановяване на пътна основа, фрезоване на асфалтовите пластове и подмяната им с нови, подобряване на параметрите на хоризонталните и вертикални криви и нивелетата. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди по пътното платно и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на трасето на пътя в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република БЪЛГАРИЯ.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на всички видове СМР, доставка и влагане на необходимите строителни материали, извършване на изпитания и лабораторни изследвания и гаранционна поддръжка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 586 686.70 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 4
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обществената поръчка не е осигурено финансиране и същата се провежда под условие, че при осигуряване на финансиране ще се изпълняват дейностите предмет на същата, а в противен случа ще бъде прекратена по реда на ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от втора група, трета категория, съгласно чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от втора група, към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава — страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство. Забележка: в случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство. Удостоверяване: при подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. При участие на обединение, което не е юридическо лице, доказването на поставеното изискване се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, които е представен от тези членове на обединението, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители доказването на годността се извършва чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП, който е представен от подизпълнителя/ите, които ще изпълняват строителство. Доказване на посоченото изискване. Документът, с който се доказва изискването, е копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ за изпълнение на строежи от втора група, трета категория, или за по-висока категория строежи от същата група, освен ако документът вече не е бил предоставен на възложителя или му е служебно известен, или може да бъде осигурен чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки — по арг. от чл. 67, ал. 8 от ЗОП. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимално покритие в размер на минималните застрахователни суми за строежи от трета категория, определени с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

Удостоверяване: при подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5 на ЕЕДОП (с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно озоваване на документа) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица).

Забележка: в случай на участие на обединение, спазването на горното изискване може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство. Доказване на посоченото изискване: документи за доказване на изискването — съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП — доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с изискуемото покритие съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на ЕС или в страна по Споразумението за ЕИО, освен ако документът вече не е бил предоставен на възложителя или му е служебно известен, или може да бъде осигурен чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки — по арг. от чл. 67, ал. 8 от ЗОП. В случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора, се представя и заверено копие на новата застрахователна полица. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Важно: документите за доказване на съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предостави или са му служебно известни, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимално покритие в размер на минималните застрахователни суми за строежи от трета категория, определени с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, утановен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. За удостоверяване на този критерий, при подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел, В. „Технически и професионални способности“, т. 1а), като се попълва списък на изпълненото строителство през последните 5 години, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. Документи за доказване (в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП) — съгл. чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на СМР.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав, отговорен за изпълнението на строителството.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване в ЕЕДОП в Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: „Технически и професионални способности“, т. 2 и 6) от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). Документи за доказване на изискването (в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП) — съгл. чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството — стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват строителство, сходно с предмета на поръчката. При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат — посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхватът на регистрацията и периодът на валидност. Документи за доказване на изискването (в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП): валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент или др.доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват строителство, сходно с предмета на поръчката.

4. Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда — стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват строителство, сходно с предмета на поръчката. При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат — посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.

Документи за доказване на изискването (в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП): валиден сертификат за система за опазване на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката подробно описани в документацията за обществената поръчка.

Забележка: поставеното изискване не е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършено идентично или сходно строителство заедно или поотделно, с един или няколко обекта. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав, отговорен за изпълнението на строителството, както следва:

— Технически ръководител — технически правоспособно лице с квалификация съгласно чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит минимум 3 години като технически ръководител,

— Специалист „Контрол на качеството“ — лице, притежаващо удостоверение/сертификат за преминато професионално обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ за чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени; с професионален опит в сферата на контрол на качеството не по-малко от 2 години,

— Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“— лице, притежаващо валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалентен документ, а за чуждестранни лица — еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени; да притежава професионален опит като длъжностно лице по здраве и безопасност (или заемана еквивалентна позиция) — най-малко 2 години.

Забележка: едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт в предложения в офертата на участника екип за изпълнение на строителството, при условие че притежава необходимата правоспособност и квалификация.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват строителство, сходно с предмета на поръчката.

4. Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана по стандарт EN ISO 9001:2004/2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват строителство, сходно с предмета на поръчката. Забележка: сертификатите по т. 3 и т. 4 трябва да са валидни и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация“ или от друг орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и др. доказателства.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/09/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/09/2019
Местно време: 11:00
Място:

с.Георги Дамяново, област Монтана, ул. „Единадесета“ № 2, етаж 2, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

За обществената поръчка не е осигурено финансиране и същата се провежда под условие, че при осигуряване на финансиране ще се изпълняват дейностите, предмет на същата, а в противен случа ще бъде прекратена по реда на ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, както и в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Община Георги Дамяново
ул. „Единадесета“ № 2
с. Георги Дамяново
3470
България
Телефон: +359 95512220
Електронна поща: gd3470@mail.bg
Факс: +359 95512340

Интернет адрес: www.georgidamyanovo.com

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/08/2019