Werken - 384317-2019

14/08/2019    S156

Bulgarije-Sofia: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384317

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Darzhavno predpriyatie „Rakovodstvo na vazdushnoto dvizhenie“
Nationaal identificatienummer: 000697179
Postadres: bul. „Bryuksel“ No. 1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1540
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Liliya Anastasova
E-mail: liliya.anastasova@bulatsa.com
Telefoon: +359 2937-1689
Fax: +359 2980-3864

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bulatsa.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_1408.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Управление на въздушното движение

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Разрушаване на сгради с отпаднала необходимост

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката включва разрушаване на сгради на ДП „РВД“ с отпаднала необходимост. В обхвата на поръчката са включени и дейностите по събиране, селектиране, транспортиране, третиране и/или предаване за последващо материално оползотворяване/рециклиране на строителните отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и подравняване и почистване на терените.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 242 727.87 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Столична община и Софийска област; с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград; община Търговище; град Варна, район „Владислав Варненчик“ и община Стара Загора.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Строително-монтажните работи (СМР), предмет на поръчката включват разрушаване на сгради на ДП „РВД“ с отпаднала необходимост. В обхвата на поръчката са включени и дейностите по събиране, селектиране, транспортиране, третиране и/или предаване за последващо материално оползотворяване/рециклиране на строителните отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и подравняване и почистване на терените.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 182-411336
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 295
Benaming:

Разрушаване на сгради с отпаднала необходимост

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Диана Комерс — 1“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 128018756
Postadres: бул. „България“ № 49А, ет. 2, ап. офис 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: office@dianacommerce.com
Telefoon: +359 29589399
Fax: +359 29589399

Internetadres: www.неприложимо.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 245 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 242 727.87 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019