Werken - 384317-2019

14/08/2019    S156

България-София: Строителни и монтажни работи

2019/S 156-384317

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Национален регистрационен номер: 000697179
Пощенски адрес: бул. „Брюксел“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1540
Държава: България
Лице за контакт: Лилия Анастасова
Електронна поща: liliya.anastasova@bulatsa.com
Телефон: +359 2937-1689
Факс: +359 2980-3864

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bulatsa.com

Адрес на профила на купувача: http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_1408.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Управление на въздушното движение

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Разрушаване на сгради с отпаднала необходимост

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва разрушаване на сгради на ДП „РВД“ с отпаднала необходимост. В обхвата на поръчката са включени и дейностите по събиране, селектиране, транспортиране, третиране и/или предаване за последващо материално оползотворяване/рециклиране на строителните отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и подравняване и почистване на терените.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 242 727.87 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Столична община и Софийска област; с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград; община Търговище; град Варна, район „Владислав Варненчик“ и община Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строително-монтажните работи (СМР), предмет на поръчката включват разрушаване на сгради на ДП „РВД“ с отпаднала необходимост. В обхвата на поръчката са включени и дейностите по събиране, селектиране, транспортиране, третиране и/или предаване за последващо материално оползотворяване/рециклиране на строителните отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и подравняване и почистване на терените.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 182-411336
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 295
Наименование:

Разрушаване на сгради с отпаднала необходимост

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Диана Комерс — 1“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 128018756
Пощенски адрес: бул. „България“ № 49А, ет. 2, ап. офис 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@dianacommerce.com
Телефон: +359 29589399
Факс: +359 29589399

Интернет адрес: www.неприложимо.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 245 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 242 727.87 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/08/2019