Werken - 384317-2019

14/08/2019    S156

Bulgarije-Sofia: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384317

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Darzhavno predpriyatie „Rakovodstvo na vazdushnoto dvizhenie“
Nationaal identificatienummer: 000697179
Postadres: bul. „Bryuksel“ No. 1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1540
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Liliya Anastasova
E-mail: liliya.anastasova@bulatsa.com
Telefoon: +359 2937-1689
Fax: +359 2980-3864
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bulatsa.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_1408.html
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Управление на въздушното движение

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Разрушаване на сгради с отпаднала необходимост

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 242 727.87 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 182-411336

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 295
Benaming:

Разрушаване на сгради с отпаднала необходимост

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Диана Комерс — 1“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 128018756
Postadres: бул. „България“ № 49А, ет. 2, ап. офис 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: office@dianacommerce.com
Telefoon: +359 29589399
Fax: +359 29589399
Internetadres: www.неприложимо.bg
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 245 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 242 727.87 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019