Werken - 384320-2019

14/08/2019    S156

Sverige-Uppsala: Anläggningsarbete

2019/S 156-384320

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Mikael Nilsson
E-post: mikael.nilsson2@uppsala.se
Telefon: +46 187271082
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala Sportfastigheter
Nationellt registreringsnummer: 556911-0744
Postadress: Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB Salagatan 18 A
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Bengt Melin
E-post: bengt.melin@ramboll.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://sportfastigheter.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala Vatten och Avfall AB
Nationellt registreringsnummer: 556025-0051
Postadress: Uppsala Vatten och Avfall AB Rapsgatan 7
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 754 50
Land: Sverige
Kontaktperson: Marianne Tyvander
E-post: marianne.tyvander@uppsalavatten.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.uppsalavatten.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsalahem Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556137-3589
Postadress: Uppsalahem Aktiebolag S:t Persgatan 28
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 29
Land: Sverige
Kontaktperson: Annelie Aalto
E-post: annelie.aalto@uppsalahem.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsalahem.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten över 7 Mkr

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal för successiva avrop av mark- och anläggningsarbeten inom B:s verksamhetsområden. Ramavtalet avser mark- och anläggningsarbeten med ett uppskattat värde på 7 Mkr och uppåt. För mindre arbeten har B andra avtal.

Exempel på arbeten är: Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av gator, VA, parker, torg, lekplatser etc. Arbeten kan avse både skede 1 och skede 2. Etableringsskötsel och garantiskötsel kan ingå vid behov.

Frågor besvaras inte under perioden 22 december 2018 till 6 januari 2019 pga. ledighet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
45100000 Förberedande anläggningsarbeten
45110000 Rivning av byggnader och schaktning
45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000 Byggnadsanläggning
45220000 Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45230000 Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för successiva avrop av mark- och anläggningsarbeten inom B:s verksamhetsområden. Ramavtalet avser mark- och anläggningsarbeten med ett uppskattat värde på 7 Mkr och uppåt. För mindre arbeten har B andra avtal.

Exempel på arbeten är: Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av gator, VA, parker, torg, lekplatser etc. Arbeten kan avse både skede 1 och skede 2. Etableringsskötsel och garantiskötsel kan ingå vid behov.

Frågor besvaras inte under perioden 22 december 2018 till 6 januari 2019 pga. ledighet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Förlängningsoption 1+1+1 år.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 241-549560
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten över 7 Mkr

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Kungsgatan 49
Ort: Uppsala
Postnummer: 753 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 184316300
Fax: +46 18100034
Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019