Werken - 384320-2019

14/08/2019    S156

Zweden-Uppsala: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384320

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-3005
Postadres: Uppsala kommun Kommunledningskontoret
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 75
Land: Zweden
Contactpersoon: Mikael Nilsson
E-mail: mikael.nilsson2@uppsala.se
Telefoon: +46 187271082
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uppsala.se/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala Sportfastigheter
Nationaal identificatienummer: 556911-0744
Postadres: Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB Salagatan 18 A
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 30
Land: Zweden
Contactpersoon: Bengt Melin
E-mail: bengt.melin@ramboll.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://sportfastigheter.se/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsala Vatten och Avfall AB
Nationaal identificatienummer: 556025-0051
Postadres: Uppsala Vatten och Avfall AB Rapsgatan 7
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 754 50
Land: Zweden
Contactpersoon: Marianne Tyvander
E-mail: marianne.tyvander@uppsalavatten.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uppsalavatten.se/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uppsalahem Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556137-3589
Postadres: Uppsalahem Aktiebolag S:t Persgatan 28
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE121 Uppsala län
Postcode: 753 29
Land: Zweden
Contactpersoon: Annelie Aalto
E-mail: annelie.aalto@uppsalahem.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uppsalahem.se/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten över 7 Mkr

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 Bouwen van gebouwen
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121 Uppsala län

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-549560

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Ramavtal mark- och anläggningsarbeten över 7 Mkr

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019