Werken - 384322-2019

14/08/2019    S156

Letland-Cēsis: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384322

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cēsu novada pašvaldība
Nationaal identificatienummer: 90000031048
Postadres: Raunas iela 4
Plaats: Cēsis
NUTS-code: LV008 Vidzeme
Postcode: LV-4101
Land: Letland
E-mail: iac@cesis.lv
Telefoon: +371 64123455
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cesis.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1398
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

Referentienummer: CNP 2018/61
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-431076

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019