Werken - 384326-2019

14/08/2019    S156    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Brest: Installeren van liften en roltrappen

2019/S 156-384326

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centre hospitalier régional et universitaire de Brest
2 avenue Foch
Brest Cedex
29609
Frankrijk
Telefoon: +33 298223131
E-mail: cellule.marches@chu-brest.fr
NUTS-code: FRH02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.chu-brest.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de mise en conformité, de modernisation et de remplacement complet avec prestations de maintenance des 231 ascenseurs, monte-charges et autres élévateurs du GHT de Bretagne Occidentale

Referentienummer: 2019DTA0039
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45313000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux de mise en conformité, de modernisation et de remplacement complet avec prestations de maintenance des 231 ascenseurs, monte-charges et autres élévateurs du GHT de Bretagne Occidentale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 057 456.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux 29 ascenseurs et maintenance 58 ascenseurs

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
45313000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de mise en conformité et modernisation et de remplacement complet de 29 ascenseurs avec maintenance sur 58 ascenseurs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Durée d'immobilisation des ascenseurs pour les travaux / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, pour la réalisation de prestations similaires au sens de l'article 30.I du décret no 2016-360 du 25.3.2016. Le marché comporte une tranche ferme comprenant des travaux et des prestations de maintenance et également des tranches optionnelles portant sur les travaux.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux 10 ascenseurs et maintenance 59 ascenseurs

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
45313000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de mise en conformité et modernisation et de remplacement complet de 10 ascenseurs avec maintenance sur 59 ascenseurs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Durée d'immobilisation des ascenseurs pour les travaux / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux 68 ascenseurs et maintenance 59 ascenseurs

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
45313000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de mise en conformité et modernisation et de remplacement complet de 68 ascenseurs avec maintenance sur 59 ascenseurs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Durée d'immobilisation des ascenseurs pour les travaux / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux 5 ascenseurs et maintenance 55 ascenseurs

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50750000
45313000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de mise en conformité et modernisation et de remplacement complet de 5 ascenseurs avec maintenance sur 55 ascenseurs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Durée d'immobilisation des ascenseurs pour les travaux / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-156040
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Travaux de mise en conformité et modernisation et de remplacement complet de 29 ascenseurs avec maintenance sur 58 ascenseurs

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Travaux de mise en conformité et modernisation et de remplacement complet de 10 ascenseurs avec maintenance sur 59 ascenseurs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Otis
244 bis route de Caudan, ZAC Kergoussel
Caudan
56850
Frankrijk
NUTS-code: FRH04

Internetadres: https://www.otis.com/fr/fr

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 514 660.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Travaux de mise en conformité et modernisation et de remplacement complet de 68 ascenseurs avec maintenance sur 59 ascenseurs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ABH
34 rue Jean Marie David, parc d'activités de la Teillai
Pacé
35740
Frankrijk
NUTS-code: FRH03

Internetadres: http://www.abh.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 132 012.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Travaux de mise en conformité et modernisation et de remplacement complet de 5 ascenseurs avec maintenance sur 55 ascenseurs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Thyssenkrupp ascenseurs
13 rue Alexis Clairaut
Brest
29200
Frankrijk
NUTS-code: FRH02

Internetadres: https://www.thyssenkrupp-elevator.com/fr

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 410 784.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, CS 44416
Rennes Cedex
35044
Frankrijk

Internetadres: http://rennes.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019