Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Werken - 384327-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Nice: Waterdicht maken

2019/S 156-384327

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CROUS Nice-Toulon
Nationaal identificatienummer: 18060004100289
Postadres: 26 route de Turin
Plaats: Nice
NUTS-code: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Postcode: 06300
Land: Frankrijk
E-mail: commande.publique@crous-nice.fr
Telefoon: +33 492155050
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.crous-nice.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Bourses, résidences et restaurations universitaires

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d'étanchéité et de mise en sécurité des toitures (garde corps) des sites du CROUS de Nice-Toulon

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261420 Waterdicht maken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux d'étanchéité et de mise en sécurité des toitures (garde corps) des sites du CROUS de Nice-Toulon.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 199 168.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261420 Waterdicht maken
34928320 Borstweringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'étanchéité des sites du CROUS de Nice-Toulon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Garde Corps

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928320 Borstweringen
34928320 Borstweringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de mise en sécurité des toitures (garde corps) des sites du CROUS de Nice-Toulon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 120-292856
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Étanchéité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Omega
Postadres: 9 impasse du Pistou
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13009
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 038.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Garde corps

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Omega
Postadres: 9 impasse du Pistou
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13009
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 130.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs
Plaats: Nice
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 489978600
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019