Werken - 384327-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Nice: Waterdicht maken

2019/S 156-384327

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CROUS Nice-Toulon
Nationaal identificatienummer: 18060004100289
Postadres: 26 route de Turin
Plaats: Nice
NUTS-code: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Postcode: 06300
Land: Frankrijk
E-mail: commande.publique@crous-nice.fr
Telefoon: +33 492155050

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.crous-nice.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Bourses, résidences et restaurations universitaires

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d'étanchéité et de mise en sécurité des toitures (garde corps) des sites du CROUS de Nice-Toulon

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261420 Waterdicht maken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux d'étanchéité et de mise en sécurité des toitures (garde corps) des sites du CROUS de Nice-Toulon.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 199 168.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261420 Waterdicht maken
34928320 Borstweringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'étanchéité des sites du CROUS de Nice-Toulon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Garde Corps

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928320 Borstweringen
34928320 Borstweringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de mise en sécurité des toitures (garde corps) des sites du CROUS de Nice-Toulon.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 120-292856
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Étanchéité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Omega
Postadres: 9 impasse du Pistou
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13009
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 038.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Garde corps

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Omega
Postadres: 9 impasse du Pistou
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13009
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 130.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs
Plaats: Nice
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 489978600
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019