Werken - 384327-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Nice: Waterdicht maken

2019/S 156-384327

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CROUS Nice-Toulon
Nationaal identificatienummer: 18060004100289
Postadres: 26 route de Turin
Plaats: Nice
NUTS-code: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Postcode: 06300
Land: Frankrijk
E-mail: commande.publique@crous-nice.fr
Telefoon: +33 492155050
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.crous-nice.fr/
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Bourses, résidences et restaurations universitaires

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d'étanchéité et de mise en sécurité des toitures (garde corps) des sites du CROUS de Nice-Toulon

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261420 Waterdicht maken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 199 168.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261420 Waterdicht maken
34928320 Borstweringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Garde Corps

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928320 Borstweringen
34928320 Borstweringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 120-292856

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Étanchéité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Omega
Postadres: 9 impasse du Pistou
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13009
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 038.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Garde corps

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Omega
Postadres: 9 impasse du Pistou
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13009
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 130.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019