Werken - 384329-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Frankrijk-Parijs: Installeren van telecommunicatie-uitrusting

2019/S 156-384329

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Paris
Postadres: 7 avenue de la Porte d'Ivry
Plaats: Paris Cedex 13
NUTS-code: FR101
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
E-mail: dfa-cellulecommande@paris.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.paris.fr

Adres van het kopersprofiel: https://m13.paris.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, pose et maintenance d'un système de télésurveillance des ascenseurs, avec création d'une plate-forme dédiée pour la collecte et le traitement des données

Referentienummer: 2019V12081810
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, pose et maintenance d'un système de télésurveillance des ascenseurs, avec création d'une plate-forme dédiée pour la collecte et le traitement des données.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 890 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50330000
72212900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, pose et maintenance d'un système de télésurveillance des ascenseurs, avec création d'une plate-forme dédiée pour la collecte et le traitement des données

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Système de télésurveillance / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Mise en œuvre du système de télésurveillance / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20191120001123
Benaming:

Fourniture, pose et maintenance d'un système de télésurveillance des ascenseurs, avec création d'une plate-forme dédiée pour la collecte et le traitement des données

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Getraline SAS
Postadres: 15 rue d'Angiviller
Plaats: Versailles
NUTS-code: FR103
Postcode: 78000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://Getraline.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 890 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

10 ans à compter du jour de la notification.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400
Fax: +33 144594646
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Introduction du recours.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400
Fax: +33 144594646
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019