Werken - 384343-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Leipzig: Aanbrengen van gipsplaten

2019/S 156-384343

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig 1
Postadres: Schongauerstraße 7
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DED5
Postcode: 04328
Land: Duitsland
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Telefoon: +49 341-255-5000
Fax: +49 351-4510994560

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sib.sachsen.de

Adres van het kopersprofiel: www.sachsen-vergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19O60133; Leipzig, Justizzentrum Bernhard-Göring-Straße EFRE

Referentienummer: 19O60133
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45324000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Trockenbauarbeiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 495 859.19 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED5
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leipzig, Justizzentrum Bernhard-Göring-Straße EFRE

Alfred-Kästner-Straße, 04275 Leipzig

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trockenbauarbeiten mit hohen Anforderungen:

Neubau mit Archiv und Bestandsgebäude:

— Trennwände Neubau. ca. 4 000 m2,

— Unterdecken Neubau: ca. 340 m2,

— Trennwände Altbau: ca. 200 m2,

— Unterdecken Altbau: 130 m2,

— Trockenböden Altbau: ca. 750 m2,

— Innenputzarbeiten Neubau: ca. 1 500 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

563/201695

II.2.14)Nadere inlichtingen

EFRE

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 103-248908
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

19O60133; Leipzig, Justizzentrum Bernhard-Göring-Straße EFRE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Baierl & Demmelhuber Hoch- und Ausbau GmbH
Postadres: Cranachstraße 3
Plaats: Töging am Inn
NUTS-code: DE214
Postcode: 84513
Land: Duitsland
E-mail: hochbau@demmelhuber.de
Telefoon: +49 08631184607-0
Fax: +49 08631184607-9
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 495 859.19 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: Vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 341-977-0
Fax: +49 341-977-1049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelung in § 160 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig 1
Postadres: Schongauerstraße 7
Plaats: Leipzig
Postcode: 04328
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019