Werken - 384345-2019

14/08/2019    S156    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Rostock: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384345

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Wallstraße 2
Rostock
18055
Duitsland
E-mail: zvs@bbl-mv.de
Fax: +49 38146987441
NUTS-code: DE803

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20319-E9-0001 Universitätsmedizin Rostock-Neubau Biomedicum Trockenbauarbeiten 19E0031K

Referentienummer: 19E0031K
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Trockenbauarbeiten mit ca. 2 190 m2 Montage- Ständerwände und Doppelständerwände in versch. Wandstärken; 420 m2 GK- Vorsatzschalen; 1 010 m2 Montage- Ständerwände mit Brandschutzanforderungen; 190 m2 GK- Decken abgehängt; 45 m2 GK- Decken mit Brandschutzanforderungen; 405 m2 Akustikdecken; 970 m2 Metall- Kassettendecken versch. Feldgrößen etc.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 410 636.30 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE803
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schillingallee 70d

Rostock

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trockenbauarbeiten mit ca. 2 190 m2 Montage- Ständerwände und Doppelständerwände in Versch. Wandstärken:

— 420 m2 GK- Vorsatzschalen,

— 1 010 m2 Montage- Ständerwände mit Brandschutzanforderungen,

— 190 m2 GK- Decken abgehängt,

— 45 m2 GK- Decken mit Brandschutzanforderungen,

— 405 m2 Akustikdecken,

— 970 m2 Metall- Kassettendecken versch. Feldgrößen etc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

20319E90001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-217547
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19E0031K
Benaming:

20319-E9-0001 Universitätsmedizin Rostock-Neubau Biomedicum Trockenbauarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TM Ausbau GmbH
Boschstraße 2 A
Puchheim
82178
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 410 636.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer beim Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern
Johannes-Stelling-Straße 14
Schwerin
19053
Duitsland
E-mail: vergabekammer@wm.mv-regierung.de
Fax: +49 3855884855817

Internetadres: www.regierung-mv.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Betrieb für Bau und Liegenschaften, Dezernat Z31
Wallstraße 2
Rostock
18055
Duitsland
Telefoon: +49 38146987160
E-mail: stefan.may@bbl-mv.de
Fax: +49 38146987441

Internetadres: www.bbl-mv.de

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Betrieb für Bau und Liegenschaften
Wallstraße 2
Rostock
18055
Duitsland
Fax: +49 38146987441
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019