Werken - 384363-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Beeskow: Aanbrengen van gipsplaten

2019/S 156-384363

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Oder-Spree, Dezernat III, Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement
Postadres: Breitscheidstraße 7
Plaats: Beeskow
NUTS-code: DE40C
Postcode: 15844
Land: Duitsland
Contactpersoon: SG Gebäudemanagement, Frau Matuschak
E-mail: annett.matuschak@l-os.de
Telefoon: +49 3366-351658
Fax: +49 3366-352659

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.landkreis-oder-spree.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Spree-Oberschule Fürstenwalde, Los 20 Trockenbau

Referentienummer: 65 00 0070 19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45324000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Vorgesehen ist die schlüsselfertige Realisierung einer 4-zügigen Sekundarschule einschließlich Schulsporthalle als Zweifeldhalle.

Das Bauvorhaben beinhaltet ebenfalls die zugehörigen Freianlagen sowie die Möblierung/Ausstattung von Schule und Sporthalle.

Im Vorfeld wurde ein Bestandgebäude abgebrochen (Schule Plattenbau) sowie eine Baufeldfreimachung mit Flächenentsiegelung und Flächennivellement durchgeführt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 984.65 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Neubau Spree-Oberschule Fürstenwalde

Beeskower Chaussee 10

15517 Fürstenwalde

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 20 Trockenbau.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-217490
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19000844-846
Perceel nr.: 20
Benaming:

Trockenbau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TM Ausbau GmbH
Plaats: Puchheim
NUTS-code: DE21C
Postcode: 82178
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 649 377.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 984.65 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP9YEJDZAX

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Energie
Postadres: Heinrich-Mann-Allee 107
Plaats: Potsdam
Postcode: 14473
Land: Duitsland
Telefoon: +49 331-8660
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019