Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 384375-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Wetzlar: Medische gassen

2019/S 156-384375

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lahn-Dill-Kliniken GmbH Bettenhaus
Postadres: Forsthausstraße 1-3
Plaats: Wetzlar
NUTS-code: DE722 Lahn-Dill-Kreis
Postcode: 35578
Land: Duitsland
Contactpersoon: Abteilung Bau und Technik
E-mail: bettenhaus.sued@lahn-dill-kliniken.de
Telefoon: +49 6441792101
Fax: +49 6441792105
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lahn-dill-kliniken.de
Adres van het kopersprofiel: http://www.lahn-dill-kliniken.de
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Geschossweise Sanierung und Umbau von Stationen des Hauptgebäudes im laufenden Betrieb, 10. OG und 7.-4. OG Süd, Medizinische Gasversorgung

Referentienummer: B-032-2014-GS.SÜD.WZ.042
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24111500 Medische gassen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 89 999.76 EUR / Hoogste offerte: 123 803.58 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE722 Lahn-Dill-Kreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2014/S 131-233371

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 199.461/Be
Benaming:

HLS04 _ Medizinische Gasversorgung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/09/2014
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MT Medizin & Technik GmbH
Postadres: Ambrosius-Marthaus-Str. 1
Plaats: Oschatz
NUTS-code: DED52 Leipzig
Postcode: 04758
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 89 999.76 EUR / Hoogste offerte: 123 803.58 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019