Werken - 384375-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Wetzlar: Medische gassen

2019/S 156-384375

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lahn-Dill-Kliniken GmbH Bettenhaus
Postadres: Forsthausstraße 1-3
Plaats: Wetzlar
NUTS-code: DE722 Lahn-Dill-Kreis
Postcode: 35578
Land: Duitsland
Contactpersoon: Abteilung Bau und Technik
E-mail: bettenhaus.sued@lahn-dill-kliniken.de
Telefoon: +49 6441792101
Fax: +49 6441792105
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lahn-dill-kliniken.de
Adres van het kopersprofiel: http://www.lahn-dill-kliniken.de
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Geschossweise Sanierung und Umbau von Stationen des Hauptgebäudes im laufenden Betrieb, 10. OG und 7.-4. OG Süd, Medizinische Gasversorgung

Referentienummer: B-032-2014-GS.SÜD.WZ.042
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24111500 Medische gassen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 89 999.76 EUR / Hoogste offerte: 123 803.58 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE722 Lahn-Dill-Kreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2014/S 131-233371

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 199.461/Be
Benaming:

HLS04 _ Medizinische Gasversorgung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/09/2014
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MT Medizin & Technik GmbH
Postadres: Ambrosius-Marthaus-Str. 1
Plaats: Oschatz
NUTS-code: DED52 Leipzig
Postcode: 04758
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 89 999.76 EUR / Hoogste offerte: 123 803.58 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019