Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 384381-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Kassel: Bouwen van hoofdweg

2019/S 156-384381

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel
Postadres: Untere Königsstraße 95
Plaats: Kassel
NUTS-code: DE731
Postcode: 34117
Land: Duitsland
E-mail: vergabe.kassel@mobil.hessen.de
Telefoon: +49 561 / 7667-0
Fax: +49 561/7667-151

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.hessen.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.hessen.de

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßen- und Brückenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

B83, OU Bad Karlshafen-Beverungen/Herstelle, BW 3

Referentienummer: VG-0522-2019-0093
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233124
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE734

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 115-281343

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

B83, OU Bad Karlshafen-Beverungen/Herstelle, BW 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BG: Fritz Spieker GmbH & Co. KG/GfV Gesellschaft für Verkehrswegebau mbH
Postadres: August-Hanken-Straße 33-37
Plaats: Oldenburg
NUTS-code: DE94D
Postcode: 26125
Land: Duitsland
E-mail: oldenburg@fritz-spieker.de
Telefoon: +49 441/340980
Fax: +49 441/3409830
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GfV Gesellschaft für Verkehrswegebau mbH
Plaats: Warburg
NUTS-code: DEA44
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019