Werken - 384385-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Schwäbisch-Hall: Bouwtimmerwerk

2019/S 156-384385

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Diakonie-Klinikum Schwäbisch-Hall gGmbH
Postadres: Diakoniestr. 10
Plaats: Schwäbisch-Hall
NUTS-code: DE11A Schwäbisch Hall
Postcode: 74523
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@temak.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-TEMAK-2019-0019
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: gGmbH, gefördert durch öffentliche Mittel
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umbau NFD-Container – Festeinbauten u. Modulsystem

Referentienummer: X-TEMAK-2019-0019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421000 Bouwtimmerwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Umbau NFD Container – Los 1) Festeinbauten Holz/Kunststoff; Los 2) Modulsystem.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 9 126.63 EUR / Hoogste offerte: 84 981.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Festeinbau.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
33192000 Meubilair voor medische doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11A Schwäbisch Hall
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schwäbisch Hall

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Detaillierte Beschreibung in den Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Vollständigkeit Angaben / Weging: 5,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Referenzen / Weging: 5,00
Kwaliteitscriterium - Naam: Investitionskosten / Weging: 90,00
Prijs - Weging: 90,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fragen zu den Vergabeunterlagen wurden nur schriftlich bei der temak per eMail an: vergabe@temak.de bis 6.5.2019 entgegengenommen und auf URL:https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-TEMAK-2019-0019 unter „zusätzliche Informationen“ zur Verfügung gestellt.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modulsyst.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
39151300 Modulair meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11A Schwäbisch Hall
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schwäbisch Hall

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Detaillierte Beschreibung in den Vergabeunterlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fragen zu den Vergabeunterlagen wurden nur schriftlich bei der temak per eMail an: vergabe@temak.de bis 6.5.2019 entgegengenommen und auf URL:https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-TEMAK-2019-0019 unter „zusätzliche Informationen“ zur Verfügung gestellt.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 074-174374
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Festeinbau.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Creative Inneneinrichtungen
Postadres: Im Eichwald 1
Plaats: Dornburg
NUTS-code: DE723 Limburg-Weilburg
Postcode: 65599
Land: Duitsland
E-mail: simone.kegler@staudt-creativ.de
Telefoon: +49 643691510
Fax: +49 6436915122
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 9 356.31 EUR / Hoogste offerte: 60 542.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Modulsyst.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MetzMedic GmbH
Postadres: Bargloyer Weg 14
Plaats: Wildeshausen
NUTS-code: DE94D Oldenburg, Landkreis
Postcode: 27793
Land: Duitsland
E-mail: a.janowitz@metzmedic.com
Telefoon: +49 4431-7483350
Fax: +49 4431-7483395
Internetadres: www.metzmedic.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 9 126.63 EUR / Hoogste offerte: 24 439.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg
Plaats: Karlsruhe
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Diakonie-Klinikum Schwäbisch-Hall
Postadres: Diakoniestr. 10
Plaats: Schwäbisch Hall
Postcode: 74523
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019