Služby - 384385-2021

29/07/2021    S145

Grécko-Solún: Vplyv umelej inteligencie na vzdelávanie na pracovisku podnikov v EÚ

2021/S 145-384385

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Poštová adresa: Service Post, 123 Europe Street Pylaia
Mesto/obec: Thessaloniki
Kód NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
PSČ: 57001
Štát: Grécko
E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu
Telefón: +30 2310490287
Fax: +30 2310490028
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cedefop.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.cedefop.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9068
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9068
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vplyv umelej inteligencie na vzdelávanie na pracovisku podnikov v EÚ

Referenčné číslo: AO/DSL/KPOUL/AI -LiW/007/21
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je zlepšiť chápanie (príležitostného) vplyvu napredovania digitálnych technológií so zvláštnym dôrazom na umelú inteligenciu, na meniace sa potreby v oblasti zručností a dôsledky pre vzdelávanie na pracovisku podnikov v EÚ. Toto sa dosiahne prostredníctvom zhromažďovania informácií prostredníctvom rozsiahlych prípadových štúdií o podnikoch v EÚ, najmä 30 prípadových štúdií v 5 krajinách EÚ.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Prípadové štúdie zahŕňajú hĺbkové kvalitatívne pohovory so zástupcami manažmentu, pracovnej sily a zamestnancov, analýzu v teréne a prieskumy v rámci podnikov. Výskum by mal umožniť hlboké a zásadné pochopenie organizačnej dynamiky a dynamiky na pracovisku v rámci podnikov, ktorú podnecuje prijatie (alebo neprijatie) najmodernejších technológií umelej inteligencie ako moderátorov vzdelávania na pracovisku. Informácie získané z tejto štúdie by mali Cedefopu poslúžiť ako informácie o know-how v oblasti digitalizácie a budúcnosti práce a o návrhu vhodných digitálnych politík, politík odborného vzdelávania a prípravy a zručností pre EÚ.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Obdobie nízkej činnosti bude v stredisku Cedefop prebiehať od 2. augusta 2021 do 20. augusta 2021 a zatvorené bude 15. augusta 2021.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ďalšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 01/10/2021
Miestny čas: 15:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 04/10/2021
Miestny čas: 11:00
Miesto:

priestory strediska Cedefop v Solúne, Grécko. Vyššie uvedený „miestny čas“ sa má chápať ako miestny čas v Grécku (UTC+3 v deň otvárania).

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Vzhľadom na pandémiu Covid-19 sa verejné otváranie ponúk bude konať virtuálne. Viac informácií nájdete v bode 3.2 „Výzvy na súťaž“.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) V prípade nedostupnosti alebo narušenia fungovania elektronických komunikačných prostriedkov uvedených v oddiele I.3) počas posledných 5 kalendárnych dní pred termínom na doručenie uvedeným v oddiele IV.2.2) si obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť túto lehotu a zverejniť jej predĺženie na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) bez predchádzajúceho zverejnenia korigenda k tomuto oznámeniu. Ekonomické subjekty so záujmom o toto obstarávanie vyzývame, aby sa prihlásili na odber správ o tejto výzve na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3) s cieľom získať informácie pri zverejnení nových informácií alebo dokumentov.

2) V bode IV.2.2) „Lehota na doručenie ponúk“, sa má miestny čas chápať ako miestny čas v Grécku (UTC+3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxemburg
Štát: Luxembursko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/07/2021