Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 384386-2021

29/07/2021    S145

Portugalsko-Lisabon: Údržba a zlepšenie informačného systému STCW (STCW-IS)

2021/S 145-384386

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Poštová adresa: Praca Europa 4
Mesto/obec: Lisbon
Kód NUTS: PT1 Continente
PSČ: 1249-206
Štát: Portugalsko
E-mail: OPEN42021@emsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8994
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8994
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Údržba a zlepšenie informačného systému STCW (STCW-IS)

Referenčné číslo: EMSA/OP/4/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
72260000 Služby súvisiace so softvérom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Obstarávanie a budúca rámcová zmluva zahŕňajú údržbu a zlepšenie informačného systému o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW-IS), ktorý vyvinula a prevádzkuje EMSA. Viac informácií nájdete vo zverejnených súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PT Portugal
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Riaditeľstvo EMSA a priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Výsledkom obstarávania bude rámcová zmluva na údržbu a zlepšenie informačného systému o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW-IS), ktorý vyvinula a prevádzkuje EMSA. Viac informácií nájdete vo zverejnených súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

V prípade služieb údržby sa môže rámcová zmluva obnoviť maximálne 2-krát, zakaždým na 12 mesiacov, a to len pred uplynutím platnosti rámcovej zmluvy a s výslovným písomným súhlasom zmluvných strán.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Dodatky G a H sa poskytnú na základe žiadosti zaslanej na určenú e-mailovú adresu OPEN42021@emsa.europa.eu. Žiadosť bude doložená náležite vyplneným a podpísaným vyhlásením o dôvernosti, ktoré sa nachádza v prílohe X k návrhu rámcovej zmluvy [v rámci dokumentu prílohy I.55 rámcovej zmluvy (IT) prílohy I – XVI]. Viac informácií o tomto predmete nájdete v špecifikáciách obstarávania.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/08/2021
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2021
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 01/09/2021
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Ponuky doručené elektronicky sa budú otvárať v kanceláriách Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na adrese Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALSKO alebo na diaľku v kontexte okolností spojených s ochorením Covid-19.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Viac informácií nájdete v ustanoveniach výzvy na súťaž.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

V prípade nedostupnosti alebo narušenia fungovania elektronických komunikačných prostriedkov uvedených v oddiele I.3) počas posledných 5 kalendárnych dní pred termínom na doručenie uvedeným v oddiele IV.2.2) si obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť túto lehotu a zverejniť jej predĺženie na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) bez predchádzajúceho zverejnenia korigenda k tomuto oznámeniu. Ekonomické subjekty so záujmom o toto obstarávanie vyzývame, aby sa prihlásili na odber správ o tejto výzve na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3) s cieľom získať informácie pri zverejnení nových informácií alebo dokumentov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 433766
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/07/2021