Werken - 384390-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Andernach: Bouwsteigers

2019/S 156-384390

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeskrankenhaus (AöR)
Postadres: Vulkanstraße 58
Plaats: Andernach
NUTS-code: DEB17 Mayen-Koblenz
Postcode: 56626
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ilona Krauß
E-mail: i.krauss@landeskrankenhaus.de
Telefoon: +49 6753-91014934

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.landeskrankenhaus.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Klinik Viktoriatsift, Bad Kreuznach – Umstrukturierung Cecilienhaus: Gerüstbauarbeiten

Referentienummer: 2019/S 060-137893
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44212310 Bouwsteigers
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

B 2.304 Gerüstbauarbeiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 95 029.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB14 Bad Kreuznach
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4 500 m2 Dachdeckerfanggerüst H bis 20 m/200 m2 Dachdeckerfanggerüst H 20-25 m2 /Dachdeckerfanggerüst, Gebrauchsüberlassung 90 000 mWo / Arbeits- Schutzgerüst 800 m2 / Arbeits-Schutzgerüst, Gebrauchsüberlassung 16 000 mWo / Ausbau oberste Lage, Dachfanggerüst, DÜ bis 0,30 m – 50 m / Ausbau oberste Lage, Dachfanggerüst, DÜ 0,30 bis 0,50 m – 100 m / Ausbau oberste Lage, Dachfanggerüst, DÜ 0,50 bis 0,90 m – 200 m / Diverse Überbrückungen / Leitergänge und 2 Stück Treppentürme / Schutzdach 20 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: B 2.304
Benaming:

Gerüstbauarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hanisch Gerüstbau GmbH
Postadres: Im Langental 12
Plaats: NK-Wellesweiler
NUTS-code: DEC03 Neunkirchen
Postcode: 66539
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 029.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Postadres: Stiftstraße 9
Plaats: Mainz
Postcode: 55116
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Telefoon: +49 6131162234
Fax: +49 6131162113
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019