Werken - 384390-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Andernach: Bouwsteigers

2019/S 156-384390

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landeskrankenhaus (AöR)
Postadres: Vulkanstraße 58
Plaats: Andernach
NUTS-code: DEB17 Mayen-Koblenz
Postcode: 56626
Land: Duitsland
Contactpersoon: Ilona Krauß
E-mail: i.krauss@landeskrankenhaus.de
Telefoon: +49 6753-91014934
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.landeskrankenhaus.de/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Klinik Viktoriatsift, Bad Kreuznach – Umstrukturierung Cecilienhaus: Gerüstbauarbeiten

Referentienummer: 2019/S 060-137893
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44212310 Bouwsteigers
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

B 2.304 Gerüstbauarbeiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 95 029.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB14 Bad Kreuznach
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4 500 m2 Dachdeckerfanggerüst H bis 20 m/200 m2 Dachdeckerfanggerüst H 20-25 m2 /Dachdeckerfanggerüst, Gebrauchsüberlassung 90 000 mWo / Arbeits- Schutzgerüst 800 m2 / Arbeits-Schutzgerüst, Gebrauchsüberlassung 16 000 mWo / Ausbau oberste Lage, Dachfanggerüst, DÜ bis 0,30 m – 50 m / Ausbau oberste Lage, Dachfanggerüst, DÜ 0,30 bis 0,50 m – 100 m / Ausbau oberste Lage, Dachfanggerüst, DÜ 0,50 bis 0,90 m – 200 m / Diverse Überbrückungen / Leitergänge und 2 Stück Treppentürme / Schutzdach 20 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: B 2.304
Benaming:

Gerüstbauarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hanisch Gerüstbau GmbH
Postadres: Im Langental 12
Plaats: NK-Wellesweiler
NUTS-code: DEC03 Neunkirchen
Postcode: 66539
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 95 029.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Postadres: Stiftstraße 9
Plaats: Mainz
Postcode: 55116
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Telefoon: +49 6131162234
Fax: +49 6131162113
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019