Werken - 384391-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Dinslaken: Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

2019/S 156-384391

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dinslakener Bäder GmbH
Postadres: Gerhard-Malina-Str. 1
Plaats: Dinslaken
NUTS-code: DEA1F Wesel
Postcode: 46537
Land: Duitsland
E-mail: michael.mueller@stadtwerke-dinslaken.de
Telefoon: +49 2064 / 605-204
Fax: +49 2064 / 605-139

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stadtwerke-dinslaken.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Trapezblech arbeiten für die Erweiterung des sportorientierten Freizeitbades „DINamare"

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45260000 Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261213 Aanbrengen van metalen dakbedekking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA1F Wesel

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 094-226161

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019