Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 384416-2014

Wyświetl widok skrócony

11/11/2014    S217

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2014/S 217-384416

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Maciej Zaborski
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas IV edycji halowego turnieju piłkarskiego dla dzieci pod nazwą „Gdynia Junior Futsal 2014”, który odbędzie się w dniach 22–29 listopada 2014 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas IV edycji halowego turnieju piłkarskiego dla dzieci pod nazwą „Gdynia Junior Futsal 2014”, który odbędzie się w dniach 22–29 listopada 2014 roku w Gdyni.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia jest jedynym organizatorem halowego turnieju piłkarskiego „Gdynia Junior Futsal”, co uzasadnia udzielenie mu zamówienia publicznego. Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia już od ponad 80 lat kontynuuje tradycję szkolenia dzieci i młodzieży, a jego działalność w szczególny sposób wpisała się w historię sportu naszego miasta. Klub od zawsze miał charakter rodzinny i korzenie kaszubskie, co podkreślają barwy biały i niebieski i jest nierozłącznie wiązany z Gdynią. Organizowane przez Stowarzyszenie imprezy cieszą się znacznym zainteresowaniem mieszkańców, co świadczy o bardzo dobrej organizacji i wysokim poziomie zapewnianych atrakcji.„Gdynia Junior Futsal 2014” już po raz czwarty organizowany będzie w Gdyni z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Imprezę rozpocznie halowy turniej drużyn osiedlowych składających się z dzieci z rocznika 2003-2004 na co dzień niezwiązanych z piłką nożną, który odbędzie się w dniu 22 listopada br. Zwycięskie drużyny turnieju osiedlowego zaproszone zostaną na turniej finałowy odbywający się w dniu 29 listopada br., w którym udział wezmą także rówieśnicze drużyny reprezentujące regionalne kluby piłkarskie. Bardzo ważnym aspektem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej jako aktywnej formy uprawiania sportu, propagowanie sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play i integracja najmłodszych mieszkańców Gdyni. W poprzedniej edycji „Gdynia Junior Futsal 2014” udział wzięło ponad 100 młodych piłkarzy a podczas przedmiotowej imprezy organizatorzy spodziewają się znacznie większej frekwencji. Zarówno informacja o terminie imprezy, jak i jej przebieg zostaną rozpowszechnione w lokalnych mediach. Miasto Gdynia chętnie popiera inicjatywy propagujące aktywność fizyczną,stąd organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci będzie stanowiła znakomitą promocję Miasta Gdyni
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GOSIR.DZPI.2711.40.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.11.2014