Werken - 384427-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Oberaudorf: Rioolwaterbehandelingsinstallatie

2019/S 156-384427

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Oberaudorf
Postadres: Kufsteiner Str. 6
Plaats: Oberaudorf
NUTS-code: DE21K
Postcode: 83080
Land: Duitsland
Contactpersoon: Gemeindewerke Oberaudorf
E-mail: schmid@gemeindewerke-oberaudorf.de
Telefoon: +49 8033305625
Fax: +49 8033305627

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gemeindewerke-oberaudorf.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ertüchtigung der Kläranlage Oberaudorf, 10 000 EW

Referentienummer: 2019/S 097-233396
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232421
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Maschinentechnische Ausrüstungen für die Ertüchtigung der Kläranlage Oberaudorf.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 804 449.00 EUR / Hoogste offerte: 3 143 016.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252130
45350000
31730000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21K
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oberaudorf

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ertüchtigung der Kläranlage Oberaudorf, 10 000 EW

Maschinentechnische Ausrüstungen:

— Einlaufhebewerk 4 St. Kreiselpumpen à 27 l/s,

— Rechen-Sandfang-Kompaktanlage 85 l/s,

— Sandabscheide- und Waschanlage,

— PO4-Lager- und Dosierstation,

— Vorklärbecken-Längsräumer,

— Frischschlamm-, Rücklaufschlamm- und ÜSS-Pumpwerk,

— Belüftungstechnik Belebungsbecken, Drehkolbengebläse mit 240 bis 450 Nm3, 16 St. Belüftungsgitter, 2 St. Tauchmotorrührwerke,

— Rundräumer Kombibecken, Durchmesser ca. 30,00 m,

— Ablaufrinnen VKB und NKB,

— Faulbehälterausrüstung, Rührwerk, Gasdom, Rohrleitungen,

— Klärgassystem, Kies- und Keramikfilter, Kondensatabscheider,

— Blockheizkraftwerk, Microgasturbine 30 kW elektrisch,

— Maschinelle Schlammentwässerung, Schneckenpresse 150 kg TS/h,

— Co-Substrat Lager- und Dosierstation,

— Rohrleitungen aus Edelstahl mit Armaturen,

— Schalt- und Steueranlagen für die Maschinen,

— Demontagearbeiten,

— Inbetriebnahmen,

— Dokumentationen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-233396
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Ertüchtigung der Kläranlage Oberaudorf, 10 000 EW Maschinentechnische Ausrüstungen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kiffer Anlagenbau GmbH
Postadres: Beurerstr. 28
Plaats: Türkenfeld
NUTS-code: DE21C
Postcode: 82299
Land: Duitsland
E-mail: info@kiffer-gmbh.de
Telefoon: +49 819393770
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 611 669.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg.Ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019