Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384430-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Chemnitz: Installeren van liften

2019/S 156-384430

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Chemnitz
Postadres: Brückenstraße 12
Plaats: Chemnitz
NUTS-code: DED4
Postcode: 09111
Land: Duitsland
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Telefoon: +49 371-457-0
Fax: +49 351-4510994560

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sib.sachsen.de

Adres van het kopersprofiel: www.sachsen-vergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19O30198 Polizeidirketion Chemnitz, Neuunterbringung Polizeirevier Döbeln

Referentienummer: 19O30198
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45313100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Personenaufzug.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 58 250.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42416120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polizeidirketion Chemnitz, Neuunterbringung Polizeirevier Döbeln

Eichbergstraße 14

04720 Döbeln

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Montage von 1 Stück elektrische Personenaufzugsanlagen nach EN81-20 u. 70, zum Einbau in bauseitig errichteten Beton-/Mauerwerksschacht. Anordnung der Steuerung: neben dem Schachtzugang oberste Haltestelle, in der Schachtvorderwand integriert. Besonderheiten, es ist kein separater Triebwerksraum bei beiden Aufzugsanlagen vorgesehen. Aufzug 1: Tragfähigkeit 1 000 kg/3 Haltestellen ohne Durchladung/Kabinenmaße 1 100 x 2 100 x 2 200 [mm].

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 110-267326
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

19O30198 Polizeidirketion Chemnitz, Neuunterbringung Polizeirevier Döbeln

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Schmitt & Sohn Aufzüge GmbH
Postadres: Reichenhainer Straße 171
Plaats: Chemnitz
NUTS-code: DED4
Postcode: 09125
Land: Duitsland
E-mail: p.seeliger@schmitt-aufzuege.de
Telefoon: +49 37153099-0
Fax: +49 37153099-99
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: Vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 341-977-0
Fax: +49 341-977-1049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelung in § 160 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Chemnitz
Postadres: Brückenstraße 12
Plaats: Chemnitz
Postcode: 09111
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019