Werken - 384430-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Chemnitz: Installeren van liften

2019/S 156-384430

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Chemnitz
Postadres: Brückenstraße 12
Plaats: Chemnitz
NUTS-code: DED4 Chemnitz
Postcode: 09111
Land: Duitsland
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Telefoon: +49 371-457-0
Fax: +49 351-4510994560
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sib.sachsen.de
Adres van het kopersprofiel: www.sachsen-vergabe.de
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19O30198 Polizeidirketion Chemnitz, Neuunterbringung Polizeirevier Döbeln

Referentienummer: 19O30198
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45313100 Installeren van liften
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 58 250.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42416120 Goederenliften
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED SACHSEN

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 110-267326

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

19O30198 Polizeidirketion Chemnitz, Neuunterbringung Polizeirevier Döbeln

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Schmitt & Sohn Aufzüge GmbH
Postadres: Reichenhainer Straße 171
Plaats: Chemnitz
NUTS-code: DED4 Chemnitz
Postcode: 09125
Land: Duitsland
E-mail: p.seeliger@schmitt-aufzuege.de
Telefoon: +49 37153099-0
Fax: +49 37153099-99
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019