Werken - 384432-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Neuburg an der Donau: Werken op bouwterrein

2019/S 156-384432

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Studienseminar Neuburg a. d. Donau
Postadres: Wolfgang-Wilhelm-Platz B 90
Plaats: Neuburg an der Donau
NUTS-code: DE21I Neuburg-Schrobenhausen
Postcode: 86633
Land: Duitsland
Contactpersoon: Hr. Haberer
E-mail: info@studienseminar-neuburg.de
Telefoon: +49 84315000
Fax: +49 8431500195
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.studienseminar-neuburg.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.staatsanzeiger-eservices.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Studienstiftung gefördert durch die Regierung von Oberbayern
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Baustelleneinrichtung

Referentienummer: 2019-164896
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45113000 Werken op bouwterrein
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Baustelleneinrichtung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 159 945.00 EUR / Hoogste offerte: 404 588.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45500000 Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel
45214210 Bouwen van basisschool
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21I Neuburg-Schrobenhausen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Neuburg a.d. Donau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Angaben zum Objekt:

– Denkmalgeschützte ehem. Klosteranlage, Teile aus dem 17. Jhd,

– BGF ca. 2 800 m2; BRI ca. 9 250 m3.

Angaben zum Leistungsumfang:

Allgemeine Baustelleneinrichtung mit Bauzaun, Baustrom, Bauwasser, Sanitär- und Besprechungscontainer einschl. Vorhaltung, Herrichten der BE-Flächen einschl. Schutzmaßnahmen auf öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen, sowie Kranplatz; Kranstellung (Obendreher, R= 50 m) einschl. Vorhaltung (1 Jahr).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-223864
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2380-03
Benaming:

Baustelleneinrichtung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hirsch Hochbau + tiefbau
Postadres: Ingolstädter Straße 31
Plaats: Egweil
NUTS-code: DE219 Eichstätt
Postcode: 85116
Land: Duitsland
E-mail: info@hirsch-bau-egweil.de
Telefoon: +49 842489000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 159 945.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Regierung von Oberbayern – Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
Telefoon: +49 892176-2411
Fax: +49 892176-2847
Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019