Werken - 384432-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Neuburg an der Donau: Werken op bouwterrein

2019/S 156-384432

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Studienseminar Neuburg a. d. Donau
Postadres: Wolfgang-Wilhelm-Platz B 90
Plaats: Neuburg an der Donau
NUTS-code: DE21I Neuburg-Schrobenhausen
Postcode: 86633
Land: Duitsland
Contactpersoon: Hr. Haberer
E-mail: info@studienseminar-neuburg.de
Telefoon: +49 84315000
Fax: +49 8431500195

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.studienseminar-neuburg.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.staatsanzeiger-eservices.de

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Baustelleneinrichtung

Referentienummer: 2019-164896
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45113000 Werken op bouwterrein
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 159 945.00 EUR / Hoogste offerte: 404 588.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45500000 Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel
45214210 Bouwen van basisschool
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21I Neuburg-Schrobenhausen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-223864

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2380-03
Benaming:

Baustelleneinrichtung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hirsch Hochbau + tiefbau
Postadres: Ingolstädter Straße 31
Plaats: Egweil
NUTS-code: DE219 Eichstätt
Postcode: 85116
Land: Duitsland
E-mail: info@hirsch-bau-egweil.de
Telefoon: +49 842489000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 159 945.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019