Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Werken - 384432-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Neuburg an der Donau: Werken op bouwterrein

2019/S 156-384432

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Studienseminar Neuburg a. d. Donau
Postadres: Wolfgang-Wilhelm-Platz B 90
Plaats: Neuburg an der Donau
NUTS-code: DE21I Neuburg-Schrobenhausen
Postcode: 86633
Land: Duitsland
Contactpersoon: Hr. Haberer
E-mail: info@studienseminar-neuburg.de
Telefoon: +49 84315000
Fax: +49 8431500195
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.studienseminar-neuburg.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.staatsanzeiger-eservices.de
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Baustelleneinrichtung

Referentienummer: 2019-164896
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45113000 Werken op bouwterrein
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 159 945.00 EUR / Hoogste offerte: 404 588.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45500000 Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel
45214210 Bouwen van basisschool
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21I Neuburg-Schrobenhausen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-223864

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2380-03
Benaming:

Baustelleneinrichtung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hirsch Hochbau + tiefbau
Postadres: Ingolstädter Straße 31
Plaats: Egweil
NUTS-code: DE219 Eichstätt
Postcode: 85116
Land: Duitsland
E-mail: info@hirsch-bau-egweil.de
Telefoon: +49 842489000
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 159 945.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019