Werken - 384463-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Dortmund: Loodgietersuitrusting

2019/S 156-384463

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund
Postadres: Emil-Figge-Str. 91
Plaats: Dortmund
NUTS-code: DEA52 Dortmund, Kreisfreie Stadt
Postcode: 44227
Land: Duitsland
Contactpersoon: Projekteinkauf
E-mail: BLBVergabe@blb.nrw.de
Telefoon: +49 23199535-900
Fax: +49 23199535-990
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.blb.nrw.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: teilrechtsfähiges Sondervermögen des Landes NRW

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BLB NRW Dortmund (Bund) – Glückauf-Kaserne Unna, Kamener Str. 91-93, 59425 Unna; Neubau von 5 Unterkunftsgebäuden / Sanitärtechnik – 1. BA / 010-19-00377

Referentienummer: 010-19-00377
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39715300 Loodgietersuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 811 442.17 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715000 Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
45232150 Werkzaamheden in verband met waterleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA5C Unna

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-158480

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5640085220
Benaming:

Auftragsvergabe Henke GmbH

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Henke GmbH
Postadres: Bachstr. 1
Plaats: Anröchte
NUTS-code: DEA5B Soest
Postcode: 59609
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 811 442.17 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019