Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 384463-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dortmund: Loodgietersuitrusting

2019/S 156-384463

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund
Postadres: Emil-Figge-Str. 91
Plaats: Dortmund
NUTS-code: DEA52
Postcode: 44227
Land: Duitsland
Contactpersoon: Projekteinkauf
E-mail: BLBVergabe@blb.nrw.de
Telefoon: +49 23199535-900
Fax: +49 23199535-990

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blb.nrw.de

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: teilrechtsfähiges Sondervermögen des Landes NRW

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BLB NRW Dortmund (Bund) – Glückauf-Kaserne Unna, Kamener Str. 91-93, 59425 Unna; Neubau von 5 Unterkunftsgebäuden / Sanitärtechnik – 1. BA / 010-19-00377

Referentienummer: 010-19-00377
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39715300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 811 442.17 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715000
45232150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA5C

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-158480

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5640085220
Benaming:

Auftragsvergabe Henke GmbH

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Henke GmbH
Postadres: Bachstr. 1
Plaats: Anröchte
NUTS-code: DEA5B
Postcode: 59609
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 811 442.17 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019