Werken - 384464-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Preston: Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen

2019/S 156-384464

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Ltd
Postadres: 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: info@procurementhub.co.uk
Telefoon: +44 1772897200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.procurementhub.co.uk

Adres van het kopersprofiel: www.placesforpeople.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: North Yorkshire County Council
Plaats: Northallerton
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: louise.dale@northyorks.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.northyorks.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NYCC — Moorside Junior and Infant Schools Amalgamation

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262800 Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

North Yorkshire County Council — Moorside junior and infant schools amalgamation – extension, refurbishment, external works and car park extension.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The scheme is to Amalgamate the Moorside junior and infant schools into the current under one building (the current Junior school) with the intention of using the existing infant school building as a special needs centre. The works involve demolition of existing corridor’s, new extension to form new corridor’s, staff room, nurture room and WC’s, New glazed canopy to existing building, Internal refurbishment and re-modelling works to classrooms, toilets and cloakrooms, external works including new paving, retaining wall and stairs, fencing and extension to existing entrance road and car park’s for both schools.

The contract is awarded following a tender process from the procurement hub property works DPS 2016/S 170-305523.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterion 1 / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Simpson (York) Ltd
Postadres: 10 Hassacarr Close, Dunnington
Plaats: York
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: YO19 5YL
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

To view this notice, please click here:

https://procurementhub.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=421884020

Go reference: GO-2019813-PRO-15244466

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019