Werken - 384464-2019

14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen

2019/S 156-384464

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Ltd
Postadres: 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: info@procurementhub.co.uk
Telefoon: +44 1772897200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.procurementhub.co.uk

Adres van het kopersprofiel: www.placesforpeople.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: North Yorkshire County Council
Plaats: Northallerton
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: louise.dale@northyorks.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.northyorks.gov.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NYCC — Moorside Junior and Infant Schools Amalgamation

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262800 Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Simpson (York) Ltd
Postadres: 10 Hassacarr Close, Dunnington
Plaats: York
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: YO19 5YL
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019